Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
11 / 18.06.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 239 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 240 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 241 Tarkastuslautakunta/3

Vuoden 2013 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin kaupungin vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 243 Kaupunginjohtaja/5

Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 244 Kaupunginjohtaja/6

Yleisten töiden lautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 245 Kaupunginjohtaja/7

Varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Kaupunginjohtaja/8

Poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 247 Kaupunginjohtaja/9

Takauksen myöntäminen Helsingin teatterisäätiölle (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin teatterisäätiön takaushakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 248 Kaupunginjohtaja/10

Maankäyttösopimukseen liittyvän sopimuskorvausjärjestelyn perusteella myönnettävä ylitysoikeus vuoden 2014 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 249 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Teollisuuskatu 23-25:n muutos- ja perusparannustyön hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 250 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Oulunkylän ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 251 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Lauttasaaren tontin 31114/15 asemakaavan muuttaminen (nro 12241, Kiviaidankatu 3-7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 252 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Mellunkylän eräiden kortteleiden ja tonttien sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12015, Kontulan omakotialueen keskiosa) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Sosiaali- ja terveystoimi/15

Eron myöntäminen sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikölle (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus, allekirjoitettu

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 254 Sivistystoimi/16

Liikuntatoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 16.5.2014

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat seitsemän aloitetta (pdf) (html)§ 239 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 240 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 241 Revisionsnämnden/3

Behandling av utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2013 och ansvarsfrihet för året 2013 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Bilaga 17

Bilaga 18

Bilaga 19

Bilaga 20

Bilaga 21

Bilaga 22

Bilaga 23

Bilaga 24

Bilaga 25

Bilaga 26

Bilaga 27

Bilaga 28

Bilaga 29

Bilaga 30

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 242 Stadsdirektören/4

Helsingfors stads bokslut för år 2013 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 243 Stadsdirektören/5

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 244 Stadsdirektören/6

Val av ledamot i nämnden för allmänna arbeten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 245 Stadsdirektören/7

Val av ledamot i barnomsorgsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 246 Stadsdirektören/8

Val av medlem och suppleant i delegationen för polisen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 247 Stadsdirektören/9

Borgen till Helsingfors teaterstiftelse (pdf) (html)

Bilaga 1

Helsingin teatterisäätiön takaushakemus

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 248 Stadsdirektören/10

Överskridningsrätt i 2014 års budget för ett arrangemang med avtalsersättning i anslutning till ett markanvändningsavtal (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 249 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Projektplan för ändring och ombyggnad av fastigheten vid Industrigatan 23 - 25 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 250 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Projektplan för ombyggnad av Oulunkylän ala-asteen koulus skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 251 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för tomten 31114/15 på Drumsö (nr 12241, Murbacksgatan 3-7) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 252 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplaneändring för kvarter, tomter och gatu- och parkområden i Mellungsby (nr 12015, mellersta delen av egnahemsområdet i Gårdsbacka) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 253 Social- och hälsovårdsväsendet/15

Avskedsansökan från verkschefen för social- och hälsovårdsverket (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus, allekirjoitettu

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 254 Bildningsväsendet/16

Ny instruktion för idrottsförvaltningen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 16.5.2014

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 255

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sju motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22