Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
12 / 27.08.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 256 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 257 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 258 Puheenjohtaja/3

Muutos Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen valtuustoryhmän kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 259 Kaupunginjohtaja/4

Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 260 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginhallituksen jäsenten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 261 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 262 Kaupunginjohtaja/7

Teknisen palvelun lautakunnan jäsenen, varapuheenjohtajan ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 263 Kaupunginjohtaja/8

Yleisten töiden lautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 264 Kaupunginjohtaja/9

Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Kaupunginjohtaja/10

Varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Kaupunginjohtaja/11

Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267 Kaupunginjohtaja/12

Virkavapaan myöntäminen sosiaali- ja terveystointa johtavalle apulaiskaupunginjohtajalle ja sijaisen ottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 268 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Sörnäisten satama-, vesi- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12200, Sompasaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 269 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Sörnäisten korttelin 571 osan sekä katu- ja satama-alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12210, Capellan puistotien korttelit) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 270 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Käpylän tontin 821/2 asemakaavan muuttaminen (nro 12251, Mäkelänkatu 95) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 271 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/16

Haagan tonttien 29201/1 ja 29202/2 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12239, Kivihaantie 1 ja 6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 272 Sivistystoimi/17

Opetustoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 273

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kaksi aloitetta (pdf) (html)§ 256 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 257 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 258 Ordföranden/3

Ändrad sammansättning i Finlands Socialdemokratiska Partis fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 259 Stadsdirektören/4

Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 260 Stadsdirektören/5

Val av ledamöter i stadsstyrelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 261 Stadsdirektören/6

Val av ledamot och ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 262 Stadsdirektören/7

Val av ledamot, vice ordförande och ersättare i nämnden för tekniska tjänster (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 263 Stadsdirektören/8

Val av ledamot i nämnden för allmänna arbeten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 264 Stadsdirektören/9

Val av ledamot i fastighetsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 265 Stadsdirektören/10

Val av ersättare i barnomsorgsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 266 Stadsdirektören/11

Val av ersättare i direktionen för stadsmuseet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 267 Stadsdirektören/12

Beviljande av tjänstledighet för biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet och anställning av ställföreträdare (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 268 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för hamn-, vatten- och gatuområden i Sörnäs (nr 12200, Sumparn) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 269 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplaneändring för en del av kvarteret 571 och för gatu- och hamnområde i Sörnäs (nr 12210, kvarter vid Capellas allé) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 270 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Detaljplaneändring för tomten 821/2 i Kottby (nr 12251, Backasgatan 95) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 271 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/16

Detaljplaneändring för tomterna 29201/1 och 29202/2 och gatuområde i Haga (nr 12239, Stenhagsvägen 1 och 6) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 272 Bildningsväsendet/17

Ny instruktion för utbildningsväsendet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 273

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande två motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22