Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
17 / 05.11.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 339 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 340 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 341 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Sanomataloa palvelevan maanalaisen alueen vuokrausperusteet (Töölönlahdenkatu) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hakemus

Liite 3

Asemakaavan muutos nro 10275

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 342 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Koulurakennuksen vuokraaminen Kiinteistö Oy Mäkelän Koululta Stadin ammattiopiston käyttöön (Vallila, Hattulantie 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1. Mäkelän koulun vuokrasopimus

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 343 Kaupunginjohtaja/5

Talousarvio vuodeksi 2015 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2015-2017 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 344

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraava aloite (pdf) (html)§ 339 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 340 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 341 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/3

Arrendegrunder för det underjordiska område som betjänar Sanomahuset (Tölöviksgatan) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Hakemus

Bilaga 3

Asemakaavan muutos nro 10275

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 342 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/4

Förhyrning av Kiinteistö Oy Mäkelän Koulus skolhus för Stadin ammattiopisto (Vallgård, Hattulavägen 2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Liite 1. Mäkelän koulun vuokrasopimus

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 343 Stadsdirektören/5

Budget för år 2015 och ekonomiplan för åren 2015 - 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 344

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande motion (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22