Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
18 / 12.11.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 345 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 346 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 347 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 348 Kaupunginjohtaja/4

Talousarvio vuodeksi 2015 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2015-2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 349 Kaupunginjohtaja/5

Liikuntalautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 350 Kaupunginjohtaja/6

Vuoden 2015 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 351 Kaupunginjohtaja/7

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 352 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Meilahden kahden opetustoimintaa palvelevan korttelialueen tonttien vuokrausperusteet (tontit 15520/8 ja 14, Töölöntullinkatu 4 ja 6) (pdf) (html)

Liite 1

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 10481

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 353 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Käpylästä Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 91:lle vuokratun tontin vuokrausperusteet (Tontti 25847/2) (pdf) (html)

Liite 1

Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 91, hakemus

Liite 2

Liite 3

Kopio voimassa olevasta asemakaavakartasta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 354 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Suutarilan asuntotonttien ja autopaikkatontin vuokrausperusteet (tontit 40120/3, 40122/2 ja 4, 40123/4 ja 40136/2) (pdf) (html)

Liite 1

Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta muutoksesta nro 11965

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 355 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Linnanpellon, Kontulan ja Mustanpuronpuiston asuntotonttien ja yhteiskäyttötontin vuokrausperusteet (Tontit 47233/11, 47290/4, 47291/3, 47291/4, 47293/10, 47295/3 ja 47298/1) (pdf) (html)

Liite 1

Asemakaavakartta nro 11611

Liite 2

Asemakaavakartta nro11810

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 356 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Meilahden sairaala-alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12257, Meilahden sairaala-alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 357 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Mellunkylän Vaarnatien alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12206, Vaarnatien uusi pientaloalue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 358 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Mellunkylän Naulakallion alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12207, Naulakalliontien uusi pientaloalue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 345 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 346 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 347 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 348 Stadsdirektören/4

Budget för år 2015 och ekonomiplan för åren 2015 - 2017 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 349 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i idrottsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 350 Stadsdirektören/6

Inkomstskattesats för år 2015 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 351 Stadsdirektören/7

Fastighetsskatteprocentsatser för år 2015 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 352 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Arrendegrunder för två tomter i ett kvartersområde för undervisningsverksamhet i Mejlans (tomterna 15520/8 och 14, Tölötullsgatan 4 och 6) (pdf) (html)

Bilaga 1

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 10481

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 353 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Arrendegrunder för en tomt som utarrenderats till Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 91 i Kottby (tomten 25847/2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 91, hakemus

Bilaga 2

Bilaga 3

Kopio voimassa olevasta asemakaavakartasta

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 354 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Arrendegrunder för bostadstomter och en bilplatstomt i Skomakarböle (tomterna 40120/3, 40122/2 och 4, 40123/4 och 40136/2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta muutoksesta nro 11965

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 355 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Arrendegrunder för bostadstomter och en tomt för gemensamt bruk i Borgåkern, Gårdsbacka och Svartbäcksparken (tomterna 47233/11, 47290/4, 47291/3, 47291/4, 47293/10, 47295/3 och 47298/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Asemakaavakartta nro 11611

Bilaga 2

Asemakaavakartta nro11810

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 356 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplaneändring för Mejlans sjukhusområde (nr 12257) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 357 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för området vid Dymlingsvägen i Mellungsby (nr 12206, det nya småhusområdet vid Dymlingsvägen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 358 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplaneändring för området vid Spikbergsvägen i Mellungsby (nr 12207, det nya småhusområdet vid Spikbergsvägen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22