Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
20 / 10.12.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 403 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 404 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 405 Kaupunginjohtaja/3

Selvitys vuoden 2013 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 406 Kaupunginjohtaja/4

Eräiden vuoden 2014 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 407 Kaupunginjohtaja/5

Takauksen myöntäminen Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 408 Rakennus- ja ympäristötoimi/6

Palmia -liikelaitoksen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 409 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Veturitien liikennesuunnitelma ja hankkeen toteutus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 410 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Keski-Pasilan Veturitien eteläosan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12230, Veturitien eteläosa) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 411 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Vuosaaren voimalaitosalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12248, Vuosaaren voimalaitosalue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 412 Kaupunginjohtaja/10

Kj / Valtuutettu Jasmin Hamidin aloite kaupungin henkilöautojen hankkimisesta sähköautoina (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 413 Kaupunginjohtaja/11

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Yhteenveto hakijoista

Liite 3

Valitun hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 414

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kolme aloitetta (pdf) (html)§ 403 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 404 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 405 Stadsdirektören/3

Utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2013 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 406 Stadsdirektören/4

Överskridning och överföring av anslag i 2014 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 407 Stadsdirektören/5

Borgen till Busholmens sopsug Ab (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 408 Byggnads- och miljöväsendet/6

Ändring av instruktionen för affärsverket Palmia (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 409 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Trafikplan för Lokvägen och genomförande av byggprojektet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 410 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Detaljplan och detaljplaneändring för södra delen av Lokvägen i Mellersta Böle (nr 12230, södra delen av Lokvägen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 411 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplaneändring för Nordsjö kraftverksområde (nr 12248) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 412 Stadsdirektören/10

Kj / Den av ledamoten Jasmin Hamid väckta motionen om anskaffning av stadens personbilar i form av elbilar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 413 Stadsdirektören/11

Anställning av innehavare av tjänsten som verkschef vid social- och hälsovårdsverket (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Yhteenveto hakijoista

Bilaga 3

Valitun hakemus

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 414

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande tre motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22