Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
03 / 11.02.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 36 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 37 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 38 Tarkastuslautakunta/3

Tarkastuslautakunnan erillisraportti talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden yhteydestä strategiaohjelmaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Kaupunginjohtaja/4

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Kaupunginjohtaja/5

Teknisen palvelun lautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Kaupunginjohtaja/6

Nuorisolautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Kaupunginjohtaja/7

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Kaupunginjohtaja/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Kaupunginjohtaja/9

Eräiden vuoden 2014 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen ja toimintakatteen alittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Kaupunginjohtaja/10

Yhtiöittämisistä johtuvat vuoden 2014 talousarviomäärärahojen ylitykset (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Kaupunginjohtaja/11

Vuonna 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2015 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47 Kaupunginjohtaja/12

Lisäyksen tekeminen Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamista koskevaan yhteistyösopimukseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Hankesuunnitelma 3.11.2014

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Vuokrasopimus 2009-2028

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Sivistystoimi/13

Tietokeskuksen johtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

YhteenvetoTiekeJOHTAJAHAKU_2014.pdf

Liite 2

Liite 3

Valitun hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Sivistystoimi/14

Helsingin kaupungin eläintarhan johtosäännön uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 50 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Tontin myyminen Kauppakeskus Itäkeskus Oy:lle (Vartiokylä, tontti 45173/22) (pdf) (html)

Liite 1

Kauppakirjaluonnos Itäkatu 1 tontti 22

Liite 2

Liite 3

Asemakaava 10684

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Kaupunginjohtaja/16

Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat neljä aloitetta (pdf) (html)§ 36 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 37 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 38 Revisionsnämnden/3

Revisionsnämndens separata rapport om sambandet mellan de bindande verksamhetsmålen i budgeten och strategiprogrammet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 39 Stadsdirektören/4

Val av ledamot och ordförande i direktionen för affärsverket trafikverket (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 40 Stadsdirektören/5

Val av ledamot i nämnden för tekniska tjänster (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 41 Stadsdirektören/6

Val av ersättare i ungdomsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 42 Stadsdirektören/7

Val av ledamot i direktionen för finska arbetarinstitutet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 43 Stadsdirektören/8

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämndens första sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 44 Stadsdirektören/9

Överskridning och överföring av anslag och underskridning av verksamhetsbidrag i 2014 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 45 Stadsdirektören/10

Överskridning av anslag i 2014 års budget med anledning av bolagiseringar (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 46 Stadsdirektören/11

Överskridningar i 2015 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2014 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 47 Stadsdirektören/12

Tillägg till samarbetsavtalet om finansieringen av projektet för ombyggnad av Helsingfors Olympiastadion (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Hankesuunnitelma 3.11.2014

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Vuokrasopimus 2009-2028

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 48 Bildningsväsendet/13

Anställning av innehavare av tjänsten som direktör för faktacentralen (pdf) (html)

Bilaga 1

YhteenvetoTiekeJOHTAJAHAKU_2014.pdf

Bilaga 2

Bilaga 3

Valitun hakemus

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 49 Bildningsväsendet/14

Ny instruktion för Helsingfors stads djurgård (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 50 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Försäljning av en tomt till Kauppakeskus Itäkeskus Oy (Botby, tomten 45173/22) (pdf) (html)

Bilaga 1

Kauppakirjaluonnos Itäkatu 1 tontti 22

Bilaga 2

Bilaga 3

Asemakaava 10684

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 51 Stadsdirektören/16

Remissdebatt om beredningen av förslaget till budget för år 2016 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 52

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fyra motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22