Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
05 / 11.03.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 69 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 70 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 71 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 72 Kaupunginjohtaja/4

Rakennuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 73 Kaupunginjohtaja/5

Vuoden 2014 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 74 Kaupunginjohtaja/6

Vuoden 2014 talousarviossa tytäryhteisöille asetetut sitovat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75 Kaupunginjohtaja/7

Erityinen kuntajakoselvitys ja kuntarakennelain mukainen yhdistymissopimus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 76 Sivistystoimi/8

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Svenska normallyceumin perusparannuksen hankesuunnitelman mukaisen hankehinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma liitteineen

Liite 2

Tilamuutosten selostus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Kaupunginjohtaja/10

Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Veolia-konserniin kuuluvien yhtiöiden sopimuksista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HSLn lausunto 10.4.2014

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 24 aloitetta (pdf) (html)§ 69 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 70 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 71 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 72 Stadsdirektören/4

Val av ledamot i byggnadsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 73 Stadsdirektören/5

Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2014 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 74 Stadsdirektören/6

De bindande målen för dottersammanslutningar i 2014 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 75 Stadsdirektören/7

Den särskilda kommunindelningsutredningen och sammanslagningsavtalet baserat på kommunstrukturlagen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 76 Bildningsväsendet/8

Val av nämndemän vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 77 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Höjning av det i projektplanen fastställda projektpriset för ombyggnaden av Svenska normallyceum (pdf) (html)

Bilaga 1

Hankesuunnitelma liitteineen

Bilaga 2

Tilamuutosten selostus

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 78 Stadsdirektören/10

Kj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om avtalen med bolagen inom Veoliakoncernen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

HSLn lausunto 10.4.2014

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 79

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 24 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22