Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
01 / 17.01.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 1 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 2 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 5 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

MLNRV2 -nivelraitiovaunujen täyskorjaus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Kiinteistöjen vaihto Helsingin kaupungin ja Englantilaisen koulun säätiön kesken (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Kruununhaan yläasteen koulun perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Vuokrausperusteet Sörnäisten asuntotontin lisärakentamisoikeudelle (Sörnäinen, 10250/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Asia/10

Vuokrausperusteet kolmelle Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontille ja Länsi-Herttoniemen erityisasumiseen osoitetulle tontille (tontit 20076/1-3 ja tontti 43122/2) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/11

Hernesaaren osayleiskaava nro 12385 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/12

Munkkiniemen, Kuusisaaren (Krogiuksentie 15) asemakaavan muutos nro 12451 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Osa päätöshistoriaa

Liite 6

Asemakaavoituspalvelun tarkistettu esitys kaupunginhallitukselle Munkkiniemi, Kuusisaari (Krogiuksentie 15) asemakaavan muuttamiseksi (nro 12451) - allekirjoitettu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/13

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite kaupunkipyörien alueen laajentamisesta koko kaupunkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Asia/14

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite punavankileirien historian muistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/15

Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite pikatilausmatkojen lisäämisestä vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Asia/16

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite päihdetyön ammattitutkinnosta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Asia/17

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Asia/18

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite avoimuusperiaatteesta kaupungin johtajien tapaamisissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Asia/19

Valtuutettu Helena Kantolan aloite Mellarin asukastilan tilanteen korjaamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Asia/20

Valtuutettu Emma Karin aloite Vantaan Energian irtautumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 1 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 2 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 3 Ärende/3

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige (pdf) (html)


§ 4 Ärende/4

Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 5 Ärende/5

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 6 Ärende/6

Ombyggnad av MLNRV2-ledspårvagnar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 7 Ärende/7

Byte av fastigheter mellan Helsingfors stad och Englantilaisen koulun säätiö (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 8 Ärende/8

Projektplan för ombyggnad av Kruununhaan yläasteen koulu (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 9 Ärende/9

Arrendegrunder för tilläggsbyggrätt på en bostadstomt i Sörnäs (Sörnäs, 10250/2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 10 Ärende/10

Arrendegrunder för tre flervåningshustomter på Busholmen i Västra hamnen och en tomt för specialboende i Västra Hertonäs (tomterna 20076/1–3 och 43122/2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 11 Ärende/11

Delgeneralplan för Ärtholmen nr 12385 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 12 Ärende/12

Detaljplaneändring nr 12451 för Munksnäs, Granö (Krogiusvägen 15) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Osa päätöshistoriaa

Bilaga 6

Asemakaavoituspalvelun tarkistettu esitys kaupunginhallitukselle Munkkiniemi, Kuusisaari (Krogiuksentie 15) asemakaavan muuttamiseksi (nro 12451) - allekirjoitettu

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 13 Ärende/13

Den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen om utvidgning av området för stadscyklar till hela staden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 14 Ärende/14

Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om uppmärksammande av de röda fånglägrens historia (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 15 Ärende/15

Den av ledamoten Anna Vuorjoki väckta motionen om fler snabbresor inom färdtjänsten för svårt handikappade (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 16 Ärende/16

Den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen om yrkesexamen i rusmedelsarbete (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 17 Ärende/17

Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om främjande av avgiftsfria preventivmedel för ungdomar under 25 år (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 18 Ärende/18

Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om tillämpning av offentlighetsprincipen i fråga om stadens lednings möten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 19 Ärende/19

Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om lösning av invånarlokalen Mellaris situation (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 20 Ärende/20

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om lösgöring av Vanda Energi från Fennovoimas kärnkraftsprojekt (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 21

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22