Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
07 / 13.04.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 82 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 83 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 84 Asia/3

Nuorten aloitteet ajalta 1.7.−31.12.2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Asia/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 24.3.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Asia/5

Hallintosäännön muuttaminen, valtuutetun aloitteen käsittely (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 87 Asia/6

Lausunto Vantaan kaupunginhallitukselle kuntarajan siirtoa koskevasta kunnan jäsenen esityksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Toukola, tontit 23905/8 ja 10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Asia/8

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, tontti 49339/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 90 Asia/9

Vuokrausperiaatteiden vahvistaminen Pakilassa sijaitsevalle tontille liikuntahallin rakentamista varten (Kiinteistö Oy Namika Areena) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Asia/10

Kaarelan Kantelettarentie 9:n asemakaavan muutos (nro 12275) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 92 Asia/11

Vuosaaren Furuborginkatu 6 ja 8 asemakaavan muuttaminen (nro 12671) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 93 Asia/12

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 82 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 83 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 84 Ärende/3

Initiativ från ungdomar 1.7−31.12.2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 85 Ärende/4

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 24.3.2022

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 86 Ärende/5

Ändring av förvaltningsstadgan, behandling av fullmäktigemotioner (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 87 Ärende/6

Utlåtande till Vanda stadsstyrelse om en kommunmedlems framställning om ändring av kommungränsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 88 Ärende/7

Arrendeprinciper för tomter för flervåningshus (Majstad, tomterna 23905/8 och 10) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 89 Ärende/8

Arrendeprinciper för en tomt för flervåningshus (Degerö, Kronbergsstranden, tomten 49339/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 90 Ärende/9

Arrendeprinciper för en tomt i Baggböle för att bygga en idrottshall (Kiinteistö Oy Namika Areena) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 91 Ärende/10

Detaljplaneändring för Kanteletarvägen 9 i Kårböle (nr 12275) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 92 Ärende/11

Detaljplaneändring för Furuborgsgatan 6 och 8 i Nordsjö (nr 12671) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 93 Ärende/12

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22