Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
08 / 27.04.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 94 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 95 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 96 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 97 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 22.3.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 98 Asia/5

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 14.1.2022

Liite 2

Käräjäoikeuden päätös 8.3.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 99 Asia/6

HUS-yhtymän perussopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Kalasatama tontti 10658/10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Asia/8

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille (Honkasuo, tontit 33359/1 ja 2, 33361/2 sekä 33363/10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Asia/9

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite yökaupunginosan tai -korttelien perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Asia/10

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 94 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 95 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 96 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 97 Ärende/4

Val av medlem i stadsmiljönämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 22.3.2022

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 98 Ärende/5

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 14.1.2022

Bilaga 2

Käräjäoikeuden päätös 8.3.2022

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 99 Ärende/6

Godkännande av grundavtalet för HUS-sammanslutningen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 100 Ärende/7

Arrendeprinciper för en tomt för flervåningshus (Fiskehamnen, tomten 10658/10) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 101 Ärende/8

Arrendeprinciper för bostadstomter (Hongasmossa, tomterna 33359/1 och 2, 33361/2 samt 33363/10) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 102 Ärende/9

Motion av ledamoten Mari Holopainen om en nattstadsdel eller nattkvarter (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 103 Ärende/10

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22