Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
05 / 31.10.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 84 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 85 Asia/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 86 Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 87 Asia/4

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 88 Asia/5

Etsivän nuorisotyön siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle (pdf) (html)


§ 89 Asia/6

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden hankinta ajalla 1.1.2018 - 31.12.2020 (pdf) (html)

Liite 1

26.10.2017 Palvelun laatuvertailu siivous 30.pdf

Liite 2

26.10.2017 Palvelun laatuvertailu kohdevastaava 30.pdf

Liite 3

Siivous, hinta-laatuvertailu.pdf

Liite 4

Käyttäjäpalvelut + siivous hinta-laatuvertailu xls..pdf

Liite 5

Käyttäjäpalvelut hinta-laatuvertailu.pdf


§ 90 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat kevätkaudella 2018 sekä pöytäkirjojen nähtävänäpito (pdf) (html)


§ 91 Asia/8

Yksityisten sopimuskoulujen perusopetuksen vuoden 2017 korvauksen tarkistus (pdf) (html)

Liite 1

Vuoden 2017 ennakkoilmoituksen korvauslaskelma.pdf


§ 92 Asia/9

Ennakkoilmoitus yksityisille sopimuskouluille vuoden 2018 korvauksen arvioidusta suuruudesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 93 Asia/10

Yksityisten sopimuskoulujen vuokrat ja pienet perusparannushankkeet vuonna 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 94 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Konalan ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 95 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Kruununhaan yläasteen koulun perusparannuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 96 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan vastaus Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry:n ym. 13.9.2017 päivättyyn kieltenopetusta koskevaan kirjeeseen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28