Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
06 / 21.11.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 97 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 98 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 99 Asia/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 100 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin asettamisesta (pdf) (html)


§ 101 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta nuorten edustajien läsnäolosta kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa (pdf) (html)


§ 102 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta nuorten aloitejärjestelmästä tiedottamisesta kouluissa ja oppilaitoksissa (pdf) (html)


§ 103 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Kolben toivomusponnesta nuorten mahdollisuudesta seurata aloitteidensa kulkua ja olla vuorovaikutuksessa valmistelijan kanssa (pdf) (html)


§ 104 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Silvia Modigin toivomusponnesta koskien nuorten aloitteiden käsittelyä kaupunginvaltuustossa (pdf) (html)


§ 105 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kaisa Hernbergin ym. kahdessa kodissa asuvien oppilaiden oppilaaksiottoa koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 106 Asia/10

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2017 talousarvion toteutumisennusteet (pdf) (html)


§ 107 Asia/11

Koululaisten aamutoiminnan järjestäminen kevätlukukaudella 2018 (pdf) (html)


§ 108 Asia/12

Koulu- ja oppilaitostilojen ilta- ja vapaa-ajankäytön maksut 1.1.–30.6.2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 109 Asia/13

Valtionavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 110 Asia/14

iPad-laitteiden hankinta varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen (pdf) (html)


§ 111 Asia/15

Tietoliikennelaitteiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan eri toimipisteisiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 112 Asia/16

Täysvarustelukoulujen esitystekniikan hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)


§ 113 Asia/17

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan vastaus Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry:n kirjeeseen jumalanpalveluksiin osallistumisesta kouluissa (pdf) (html)


§ 114 Asia/18

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan vastaus Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry:n ym. 13.9.2017 päivättyyn kieltenopetusta koskevaan kirjeeseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Asia/19

Selvitys erityislasten kuljetusten järjestämisestä kahdesta osoitteesta – arvio vaikutuksista (pdf) (html)


§ 116 Asia/20

Pohjois-Haagan ala-asteen laajennuksen ja perusparannuksen tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunto hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma_Pohjois-Haagan ala-aste

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Asia/21

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Myllypuron peruskoulun laajennuksen ja osittaisen perusparannuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Myllypuron pk_Hankesuunnitelma

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 118 Asia/22

Taitaja2017-tapahtuma Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Asia/23

Leikkipuisto Brahen korvaavaa uudisrakennusta koskevan tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunnon antaminen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 120 Asia/24

Leikkipuisto Kotinummen korvaavaa uudisrakennusta koskevan tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunnon antaminen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 121 Asia/25

Vesaisten Helsingin piiri ry:n oikaisuvaatimus koululaisten perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustuspäätökseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 122 Asia/26

Salassa pidettävä (SAsiakasL 14 §)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28