Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
02 / 13.02.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 21 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 22 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 23 Asia/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 24 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston 19.12.2017 § 29 tekemän päätöksen ottaminen kasvatus- ja koulutuslautakunnan käsiteltäväksi: Ruotsin kielen kielikylvyn valintakriteerit Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Asia/5

Ryhmäperhepäiväkoti Nuppulan lakkauttaminen (pdf) (html)


§ 26 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitys hallintosäännön muuttamiseksi (pdf) (html)


§ 27 Asia/7

Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma 2016–2019, arviointi toimenpiteiden toteutumisesta vuosina 2016–2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 28 Asia/8

Peruskoulujen painetut oppikirjat, sähköinen oppimateriaali sekä muu oheismateriaalihankinta lv. 2018-2019 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 29 Asia/9

Esitys kaupunginhallituksen käytössä olevan määrärahan kohdentamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 30 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lukiolain uudistamisesta ja ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 31 Asia/11

Suomenkielisen työväenopiston avustukset vuodelle 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 32 Asia/12

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutuksen ja näyttöjen hankinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 33 Asia/13

Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipaikan kolmannen vaiheen peruskorjauksen irtokalusteiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko, irtokalusteet

Liite 2

minikilpailutus

Liite 3

StadinAO, 3-vaihe, irtokalusteluettelo


§ 34 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristön rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Helsingin medialukion julkisivun ja vesikaton uusinnan sekä ilmanvaihdon muutostöiden hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28