Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
08 / 19.06.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 117 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 118 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 119 Asia/17

Paviljonkipäiväkoti Violanpuistoa koskevan tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunnon antaminen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 120 Asia/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 121 Asia/4

Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu kaudella 2018 - 2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 122 Asia/5

Turvalaitejärjestelmien suunnittelu ja hankinta päiväkoteihin ja kouluihin (pdf) (html)


§ 123 Asia/6

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 124 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto toimialan talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosille 2019–2028 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 125 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Jakomäen sydän -hankkeen 20.4.2018 päivätystä hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Jakomäen_sydän_HS_20.4.2018

Liite 2

Jakomäen_sydän_HS 20.4.2018_Liitteet

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan ynnä muiden koulujen vallan lisäämistä koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 127 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteeseen maksuttomista opiskelun välineistä toisen asteen opiskelijoille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Asia/11

Oikaisuvaatimus peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen erityiskuljetuksista lv. 2018 -2021 (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisu

Liite 2

Ruotsinkieliset kuljetettavat oppilaat ja lapset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Asia/12

Kannelmäen peruskoulun lisätilan tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunnon antaminen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Kannelmäen peruskoulun lisätilapaviljonki

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Sophie Mannerheimin koulun pääkoulun tilapäisten opetustilojen vuokraamista koskevasta hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

2821U10029 Sophie Mannerheim

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Asia/14

Oikaisuvaatimus rehtorin virkaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Vs. perusopetusjohtajan lausunto allekirjoittamaton

Liite 2

Oikaisuvaatimus Kalasataman peruskoulun rehtorin virkaan ottamisesta

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/15

Oikaisuvaatimus luokanopettajaksi ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 17.4.2018

Liite 2

Aluepäällikön lausunto allekirjoittamaton

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 4

Virkaan valitun allekirjoittamaton lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Asia/16

Päiväkoti Sarvaston toiminnan lakkauttaminen (pdf) (html)


§ 134 Asia/18

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijan irtisanomista koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

oikaisuvaatimus

Liite 2

Viranhaltijapäätös


§ 135 Asia/19

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 136 Asia/20

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 137 Asia/21

Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan viranhaltijan irtisanomista koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Hankintavaltuudet

Liite 3

Oikaisuvaatimus 17.4.2018 § 80 päätökseen

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 137 Ärende/21

Begäran om omprövning av ett beslut om uppsägning av en tjänsteinnehavare som nämnden för fostran och utbildning har fattat (pdf) (html)

Bilaga 1

Oikaisuvaatimus

Bilaga 2

Hankintavaltuudet

Bilaga 3

Oikaisuvaatimus 17.4.2018 § 80 päätökseen

Besluthistoria (pdf) (html)§ 138 Asia/22

Oikaisuvaatimus viran täyttämättä jättämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)§ 138 Ärende/22

Begäran om omprövning gällande beslut att inte besätta en tjänst (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 32 p.)§ 139 Asia/23

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)§ 139 Ärende/23

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)§ 140 Asia/24

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän liiketoiminnan perustutkinnon tutkintokoulutuksen ja näyttöjen hankinta (pdf) (html)


§ 141 Asia/25

Tarveselvitys Helsingin kielilukion väistötiloista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28