Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
09 / 14.08.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 142 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 143 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 144 Asia/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 145 Asia/4

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla viranhaltijoille (pdf) (html)


§ 146 Asia/5

Vuoden 2018 talousarvion toinen toteutumisennuste (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioehdotus 2019 ja taloussuunnitelmaehdotus 2019 - 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 148 Asia/20

Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelma vuosille 2018–2028 (pdf) (html)

Liite 1


§ 149 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan ynnä muiden talousarvioaloitteesta NYT-liikunnan jatkon turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 150 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan ynnä muiden talousarvioaloitteesta ammatillisen koulutuksen resurssien parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 151 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan ynnä muiden talousarvioaloitteesta kaupungin lukioiden kurssitarjonnan parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 152 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ville Jalovaaran ynnä muiden talousarvioaloitteesta määrärahan lisäämisestä kouluille jalkautuviin lyhytinterventiopalveluihin lapsille ja nuorille (pdf) (html)

Liite 1


§ 153 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Katju Aron ynnä muiden talousarvioaloitteesta tasa-arvohankkeen rahoittamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 154 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pilvi Torstin ynnä muiden talousarvioaloitteesta määrärahojen varaamisesta lähipäiväkotiperiaatteen käyttöön ottamiseen Helsingissä 2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 155 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Eveliina Heinäluoman ynnä muiden talousarvioaloitteesta toisen asteen opiskelijoiden maksuttomista opiskelun välineistä (pdf) (html)

Liite 1


§ 156 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 157 Asia/15

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtioneuvoston asetuksiksi lukiokoulutuksesta sekä eräiden lukiokoulutusta koskevien asetusten muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Asia/16

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mia Nygårdin ynnä muiden aloitteesta kiertotalouden ja ilmastonmuutokseenliittyvän tietouden nostamisesta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


§ 159 Asia/17

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kaisa Hernbergin ynnä muiden aloitteesta sisäilman laatua parantavista koneellisen ilmanvaihdon käytännöistä kouluihin ja päiväkoteihin (pdf) (html)

Liite 1


§ 160 Asia/18

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan veteraanijärjestöjen perinnetyön tukemista koskevasta esityksestä (pdf) (html)


§ 161 Asia/19

Palvelusetelin käyttöönotto yksityisessä varhaiskasvatuksessa (pdf) (html)


§ 162 Asia/21

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Torpparinmäen peruskoulun ateljeetilan muutostyöt -hankkeen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 163 Asia/22

Oikaisuvaatimus määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 31.5.2018

Liite 2

Hakuilmoitus 5-1143-18

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 4

Rehtorin lausunto ja päätös 16.5.2018 (§ 578)


§ 164 Asia/23

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28