Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
13 / 30.10.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 223 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 224 Asia/13

Vapaan sivistystyön päällikön virkaan ottaminen (pdf) (html)


§ 225 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 226 Asia/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 227 Asia/4

Vuoden 2018 talousarvion kolmas toteutumisennuste (pdf) (html)

Liite 1


§ 228 Asia/5

Varhaiskasvatusta tukevien ja täydentävien järjestöavustusten avustusperiaatteet (pdf) (html)


§ 229 Asia/6

Yksityisten sopimuskoulujen perusopetuksen vuoden 2018 korvauksen perusteena olevat kustannukset (pdf) (html)

Liite 1

2018 tarkistus korvauslaskelma


§ 230 Asia/7

Yksityisten sopimuskoulujen vuokria ja pieniä perusparannushankkeita koskevat suunnitelmat vuodelle 2019 (pdf) (html)

Liite 1

2019 kunnossapito sekä pienet hankkeet

Liite 2

2019 tilavuokrat liite


§ 231 Asia/8

Ennakkoilmoitus yksityisille sopimuskouluille perusopetuksen vuoden 2019 korvauksesta (pdf) (html)

Liite 1

2019 Ennakko ltk


§ 232 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen ym. liha- ja maitotaloustuotteiden kulutuksen puolittamista vuoteen 2025 mennessä koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 233 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta koskien nuorten läsnäolo-ja puheoikeutta lautakuntien kokouksissa (pdf) (html)


§ 234 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vattuniemen alueen palvelujen kokonaissuunnitelmaa koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 235 Asia/12

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän tuotekehitystyön erikois-ammattitutkinnon tutkintokoulutuksen ja näyttöjen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

vertailutaulukko H031-18, HEL 2018-007143


§ 236 Asia/14

Päiväkoti Käpylinnan väistötilaa koskevan tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunnon antaminen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 237 Asia/15

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Malminkartanoon tulevan päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta sekä päätös päiväkodin perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 238 Asia/16

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto päiväkoti Louhikon uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta sekä päätös päiväkodin perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 239 Asia/17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28