Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
15 / 18.12.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 263 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 264 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 265 Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 266 Asia/4

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osallisuussuunnitelma vuosille 2019–2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 267 Asia/5

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poisto yli kaksivuotiailta (pdf) (html)

Liite 1


§ 268 Asia/6

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2019 tulosbudjetti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 269 Asia/29

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuspäällikön virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelo, työavain 5-2839-18

Liite 2

Hakijaluettelo, työavain 5-3151-18

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 269 Ärende/29

Anställning av chef för småbarnspedagogiken (pdf) (html)

Bilaga 1

Hakijaluettelo, työavain 5-2839-18

Bilaga 2

Hakijaluettelo, työavain 5-3151-18

Besluthistoria (pdf) (html)§ 270 Asia/7

Esitys ylitysoikeudesta vuoden 2019 talousarvioon vuonna 2018 käyttämättä jääneiden investointimäärärahojen perusteella (pdf) (html)

Liite 1


§ 271 Asia/8

Esitys ylitysoikeudesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä oleviin kaupunginhallituksen määrärahoihin vuodelle 2019 (pdf) (html)


§ 272 Asia/9

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava korvaus viisivuotiaiden neljän tunnin maksuttomasta varhaiskasvatuksesta (pdf) (html)


§ 273 Asia/10

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilojen asukaskäytön hinnasto 1.1.2019 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 274 Asia/11

Peruskoulujen painettujen oppikirjojen, niihin liittyvien sähköisten oppimateriaalien sekä muiden oheismateriaalien hankinta optiokaudelle, lukuvuosi 2019-2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 275 Asia/12

Peruskoulujen teknisentyön metallityökoneiden, -laitteiden ja tarvikkeiden hankinta ajalla 1.1.2019 - 31.12.2021 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko metallityökoneet,- koneet ja tarvikkeet


§ 276 Asia/13

Korvauksen perusteena olevat kustannukset vuodelle 2018, Helsingin Kristillinen Koulu (pdf) (html)

Liite 1


§ 277 Asia/14

Ennakkoilmoitus perusopetuksen vuoden 2019 korvauksesta, Helsingin Kristillinen Koulu (pdf) (html)

Liite 1


§ 278 Asia/15

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla hankinnoissa ja oppikirjatilauksissa 1.1.2019 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 279 Asia/16

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla viranhaltijoille (pdf) (html)


§ 280 Asia/17

Tahvonlahden ala-asteen perusparannus ja laajennus sekä päiväkoti Tahvonlahden korvaavien tilojen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 281 Asia/18

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin koulujen kahdeksan aamuista luopumista koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 282 Asia/19

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Elina Moision aloitteesta toipumiskoulun rakentamiseksi sisäilmasta sairastuneille lapsille ja opettajille (pdf) (html)

Liite 1


§ 283 Asia/20

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan valtuustoaloitteeseen koulujen pihojen kartoittamiseksi ja parannusehdotusten laatimiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 284 Asia/21

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan valtuustoaloitteesta leikkipuistojen ja liikuntapaikkojen tarjonnan kartoittamisesta ja kehittämissuunnitelman laatimisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 285 Asia/22

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta mahdollisuuksista kehittää tiedotusta nuorten aloitekanavasta (pdf) (html)


§ 286 Asia/23

Kumpulaan tulevan päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen, lausunto hankesuunnitelmasta sekä päätös päiväkodin perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 287 Asia/24

Suutarilaan tulevan lisätilapaviljongin tarveselvityksen hyväksyminen ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1


§ 288 Asia/25

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Kallion ala-asteen perusparannuksen 15.10.2018 päivätystä hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Työsuojelulausunto Kallion ala-asteen hankesuunnitelmaan 061118

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 289 Asia/26

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnanrakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Jätkäsaaren tilapäisen liikuntahallin hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Jätkäsaaren halli HS Liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 290 Asia/27

Oikaisuvaatimus virkasuhteen purkamisesta koeaikana (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 2

Rehtorin lausunto 24.10.2018

Liite 3

Muistio kuulemistilaisuudesta 11.10.2018

Liite 4

Aluepäällikön päätös 30.10.2018


§ 291 Asia/28

Oikaisuvaatimus määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 121118

Liite 2

5-1924-18_Valintapäätöstyöavain5-1924-18Keinutienala-asteenkoulu

Liite 3

Hakuilmoitus

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 6

Rehtorin lausunto


§ 292 Asia/30

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 26.11.2018

Liite 2

Opettajan vastine oikaisuvaatimukseen, ei allekirj.

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28