Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
07 / 26.05.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 121 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 122 Asia/2

Stadin ammatti-ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen uudisrakennuksen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvitys Stadin ammatti-ja aikuisopiston Myllypuron kampus

Liite 2

Tilaohjelma Stadin ammatti-ja aikuisopiston Myllypuron kampus


§ 123 Asia/5

Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden sekä pilvikapasiteetin (ASTI DPS 5) hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


§ 124 Asia/3

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 125 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Asia/6

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien työvoiman hankinta Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä syyslukukaudelle 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 127 Asia/7

Jakomäen peruskoulun uudisrakennuksen irtokalustehankinta, minikilpailutus (pdf) (html)

Liite 1

Jakomäen vertailu ja valinta


§ 128 Asia/8

Yksityisten sopimuskoulujen vuoden 2020 perusopetuksen korvauksen ennakkoilmoituksen tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

2020 korvauslaskelman ennakon tarkistus


§ 129 Asia/9

Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaiset euromäärät lukuvuodelle 2020 - 2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 130 Asia/10

Osoitteeseen Priki Johannan kuja 2 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päiväkoti Sompasaaren tarveselvityslomake


§ 131 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto päiväkoti Perhosen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta osoitteessa Jokiniementie 34a Oulunkylän kaupunginosassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/12

Osoitteeseen Sturenkatu 25 toteutettavien Åshöjdens grundskolanin väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvitys Åshöjdens grundskola lisätilat

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Asia/13

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Koulutuspäällikön päätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus

Liite 3

Koulutuspäällikön lausunto

Liite 4

hakuilmoitus

Liite 5

Tehtävään valitun ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemukset


§ 134 Asia/14

Oikaisuvaatimus määräajaksi lehtorin virkaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Itäkeskuksen peruskoulun rehtorin päätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus 29.4.2020

Liite 3

Itäkeskuksen peruskoulun rehtorin lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus Itäkeskuksen peruskoulu

Liite 5

Virkaan valitun ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemukset (3)_PDFa2b


§ 135 Asia/15

Helsingin hallinto-oikeuden päätös (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 136 Asia/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)§ 136 Ärende/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)§ 137 Asia/17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 138 Asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28