Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
12 / 20.10.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 245 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 246 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 247 Asia/3

Perusopetuksen rahoitusperiaatteiden tarkistaminen 1.1.2021 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 248 Asia/4

Kaupunkistrategian mukaisen Nordiska skolan -konseptin esittely (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 249 Asia/5

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksia seuraavan tason organisaatio (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 250 Asia/6

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla hankinnoissa ja oppikirjatilauksissa 1.1.2021 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 251 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat keväällä 2021 ja pöytäkirjan nähtävänä pitäminen (pdf) (html)


§ 252 Asia/8

Yksityisten sopimuskoulujen perusopetuksen vuoden 2020 korvauksen perusteena olevia kustannuksia koskevan ilmoituksen tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 253 Asia/9

Ennakkoilmoitus yksityisille sopimuskouluille perusopetuksen vuoden 2021 korvauksen arvioidusta suuruudesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 254 Asia/10

Yksityisten sopimuskoulujen vuokria ja pieniä perusparannushankkeita koskeva suunnitelma vuodelle 2021 maksettavia sopimuskorvauksia varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 255 Asia/11

Osoitteeseen Riihitie 9 toteutettavan korvaavan uudisrakennuksen suomen- ja ruotsinkielisen päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 256 Asia/12

Osoitteeseen Korvatunturintie 7 toteutettavan päiväkoti Tunturin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päiväkoti Tunturi, tarveselvityslomake


§ 257 Asia/13

Osoitteeseen Purpuripolku 1 toteutettavan päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Osoitteeseen Purpuripolku 1 toteutettavan päiväkodin tarveselvityslomake


§ 258 Asia/14

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Rehtorin päätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus

Liite 3

Rehtorin lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Tehtävään valitun hakemus

Liite 6

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus


§ 259 Asia/15

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Rehtorin päätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus

Liite 3

Rehtorin lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Tehtävään valitun hakemus

Liite 6

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus§ 259 Ärende/15

Begäran om omprövning av anställning av timlärare för viss tid (pdf) (html)

Bilaga 1

Rektorns beslut

Bilaga 2

Begäran om omprövning

Bilaga 3

Rektorns utlåtande

Bilaga 4

Rekryteringsannonsen

Bilaga 5

Den för uppgiften valdas ansökan

Bilaga 6

den som begär omprövnings ansökan§ 260 Asia/16

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 261 Asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28