Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
13 / 10.11.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 262 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 263 Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 264 Asia/4

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksia seuraavan tason organisaatio (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Asia/5

Kaupunkistrategian mukaisen Nordiska skolan -konseptin esittely (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 267 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta (pdf) (html)


§ 268 Asia/8

Multiprimus-järjestelmän SaaS-palveluun siirron hankinta (pdf) (html)


§ 269 Asia/9

Selvitys mahdollisuuksista erityisen tuen tarpeessa olevien lasten erityisrahoituksen käyttötapojen, vaikuttavuuden ja alueellisen kohdistumisen parantamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 270 Asia/10

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuosien 2019–2020 asiakaskokemuskyselyt (pdf) (html)


§ 271 Asia/11

Koronatilanteen vaikutusten tasoittamiseksi saatujen valtionavustusten käyttö eri koulutusasteilla (pdf) (html)


§ 272 Asia/12

Osoitteeseen Kimnaasipolku 5 toteutettavan yhtenäisen peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto tarveselvityslomake

Liite 2

Maatullin PK-LPK-LP tilaohjelma


§ 273 Asia/13

Päiväkoti Topeliuksen ja Päiväpirtin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Päiväkoti Topelius ja Päiväpirtti, tarveselvityslomake


§ 274 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Päiväkoti Sompasaaren hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelma Lpk Sompasaari Liitteet

Liite 3

Päiväkoti Sompasaari, työsuojelun lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 275 Asia/15

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 276 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28