Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
05 / 22.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 61 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 62 Asia/2

Yhteenveto kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 talousarvion toteutumisesta ja tilinpäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 63 Asia/3

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 toimintakertomus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 64 Asia/4

Yksityisten sopimuskoulujen vuoden 2022 perusopetuksen korvauksien ennakkoilmoituksen tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 65 Asia/5

Helsingin kaupungin aikuisten lukiokoulutuksen aineopiskelijamaksut 1.8.2022 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 66 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Jussi Chydeniuksen valtuustoaloitteesta lelulaatikoiden lisäämisestä leikkipuistoihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mari Rantasen toivomusponnesta lasten, nuorten ja opettajien kokemuksista avoimista oppimistiloista sekä niiden vaikutuksista oppimiseen ja työntekoon (pdf) (html)

Liite 1


§ 68 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta lähipalvelujen mitoituksesta Koivusaaressa (pdf) (html)

Liite 1


§ 69 Asia/9

Ryhmäperhepäiväkoti Stjärnanin toiminnan lakkauttaminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 69 Ärende/9

Indragning av gruppfamiljedaghemmet Stjärnans verksamhet (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 70 Asia/10

Kahden päiväkodin toiminnanmuutos ja palvelun järjestäminen uusissa valmistuvissa tiloissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 71 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten ja toimielinten päätösten seuraaminen ajalta 10. - 21.3.2022 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28