Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
20 / 16.06.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 383 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 384 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 385 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Tennispalatsin tontin vuokrausperiaatteiden määrittämiseksi (Kamppi, tontti 4010/1) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 386 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi Suvilahti Event Hub Oy:lle tapahtumakeskuksen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Kalasatama, Suvilahti) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 387 Asia/5

Yleiskaavan toteuttamisohjelman seuranta 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 388 Asia/6

Hesperian puiston, Hakasalmen puiston ja Karamzininrannan suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 389 Asia/7

Alppiharjussa olevan Sturenkatu välillä Helsinginkatu−Wallininkatu katusuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 390 Asia/8

Oikaisuvaatimus tukkutori-yksikön päällikön tekemästä Hakaniementorin alueen luovuttamispäätöksestä 30.4.2020 (47 §) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 13.5.2020

Liite 2

Oikaisuvaatimus 13.5.2020, liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 391 Asia/9

Oikaisuvaatimus tukkutori-yksikön päällikön tekemästä vuokrauspäätöksestä 14.5.2020 (54 §) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 27.5.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 392 Asia/10

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelun kaupungingeodeetin päätöksestä koskien erillisen tonttijaon hyväksymisestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 4.5.2020

Liite 2

Hakemus, toimenpidepyyntö 2.6.2020

Liite 3

Muistutus 3.4.2020

Liite 4

Tonttijakojen hyväksymispäätös 20.4.2020

Liite 5

Tonttijakokartta 13467


§ 393 Asia/11

Oikaisuvaatimus yritysvuokrausyksikön päällikön vuokranmaksujärjestelyä koskevasta päätöksestä 28.5.2020 (117 §) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 394 Asia/12

Hankintaoikaisu kunnallisen pysäköinninvalvojan päätökseen 3.4.2020 § 2 koskien paperilappurullien hankintaa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 395 Asia/13

Hankintaoikaisuvaatimus kaupunkiympäristön muuttopalvelun hankintaa (osa-alue a) koskevasta toimialajohtajan päätöksestä 27.5.2020 § 21 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 5.6.2020

Liite 2

Kuulemispyyntö 9.6.2020

Liite 3

Lausunto Muuttohaukat Oy 11.6.2020

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6

Vastaselitys- ja lisätietopyyntö ja vastaus Martela ym. 15.6.2020

Liite 7

Vertailutaulukko A Irtaimisto- ja kalustemuutot, korjattu 16.6.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 396 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 4.6.−10.6.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04