Suoraan sisältöön

Lakisääteiset sidonnaisuusilmoitukset

Määrättyjen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee kuntalain 84 §:n perusteella antaa 1.6.2017 alkaen tarkastuslautakunnalle ilmoitus sidonnaisuuksistaan. Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tullut valituksi tehtävään. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ajantasaiset tiedot julkaistaan tällä sivulla.

Lagstadgade redogörelser för bindningar

Vissa av stadens förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska med stöd av 84 § i kommunallagen fr.o.m. 1.6.2017 till revisionsnämnden lämna en redogörelse för sina bindningar. En redogörelse ska lämnas för bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet samt andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige minst två gånger om året. Uppdaterade uppgifter publiceras på denna sida. 

Luottamushenkilöt - förtroendevalda

Pormestarikunta - borgmästarkollegiet

Viranhaltijat - tjänsteinnehavare25.01.2023 07:15