Suoraan sisältöön

Fiksu kaupunki – Helsinki Innovation Districts

Hankkeen toteuttaja 

Forum Virium Helsinki Oy ja Helsingin kaupungin kaupunginkanslia 

Yhteistyötahot kaupungilla 

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala 

Yhteistyötahot muualla 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, keskeiset rakennuttajat, teleoperaattorit (5G), paikallisia merkittäviä yrityksiä: Kesko, kauppakeskustoimijat, Smart & Clean –säätiö, kaikki alueellisiin pilotointeihin tai kokeiluihin osallistuvat yritykset. 

Hankkeen aikataulu 

11/2020–12/2023 

Myönnetty rahoitus 

1 558 294 €  


Hankkeen tavoitteena on viedä älykaupunkikehitys uusien kehittyvien alueiden lisäksi täydennysrakennettaville alueille ja tuottaa helsinkiläisille yrityksille ja asukkaille merkittäviä uuden teknologian kehitys- ja omaksumismahdollisuuksia.

Hankkeen taustana on Fiksu Kalasatama -hanke, jossa on kehitetty smart city -ratkaisujen alueellista innovaatioalustaa, sekä luotu alueelle merkittävä kansainvälinen tunnettuus ja brändi. Nyt toiminnan parhaat käytännöt halutaan levittää uusien alueiden lisäksi täydennysrakennettaville alueille. Lisäksi hankkeen tavoitteena on laajentaa alueellisen innovaatioalustatoiminnan koordinaatiota Helsingin aluerakennushankkeiden välillä.

Fiksun Kalasataman merkittävimmät saavutukset ovat olleet kokeilutoiminnan yhteistyömallien luominen alueen suuryritysten kanssa sekä toiminnan vaikuttavuuden laajentaminen ja innovatiivisten ratkaisujen edellytysten luominen tiivistämällä yhteistyötä alueen kaavoituksen ja rakennuttajien kanssa. Hanke on kehittänyt useita yhteiskehittämisen metodeja, joilla tehdään systemaattista kehittämistarpeiden tunnistamista sekä kiihdytetään kokeilujen lisäksi laajamittaista hanketoimintaa. Lisäksi hanke on koordinoinut Kalasataman älykaupunki-tiekarttaa ja kehittänyt sitä systemaattisesti esimerkiksi terveyteen ja hyvinvointiin, kaupungin digitaaliseen kaksoseen (eli kaupungin digitaaliseen mallinnukseen), vihreään infrastruktuuriin ja tilojen jakamistalouteen liittyvillä hankkeilla. Uusi hanke rakentaa tämän kokemuksen päälle sekä laajentaa ja jatkokehittää tätä toimintaa.

Fiksun Kalasataman oppeja sovelletaan neljässä temaattisessa osaprojektissa, jotka toteutetaan kukin omassa kaupunginosassaan: Pasilassa, Malmilla, Malminkartano-Kannelmäen alueella ja Mellunkylän suurpiirissä. Osaprojekteissa sovelletaan FVH:n Virtuaalivehreä-hankkeessa testaamaa design sprint -menetelmää, sekä Fiksun Kalasataman nopeiden kokeilujen ohjelmaformaattia ilmastotavoitteita tukevan smart & clean -kaupunki-infrastruktuurin ja urbaanien palveluiden kehittämiseen. Hankkeessa testataan ja toteutetaan uusia digitaalisia ja kestäviä ratkaisuja parantamaan ja tehostamaan helsinkiläistä kaupunkielämää, palvelutarjontaa sekä palveluiden suunnittelua. Hankkeessa tehdään yhteistyötä yritysten, asukkaiden ja kaupungin aluekehittämiseen liittyvien eri yksiköiden, sekä tutkimuslaitosten kanssa.

Samalla hanke mahdollistaa kaupungin toimialoja tukevien erillisten EU-rahoitteisten hankkeiden tunnistamisen ja hakemisen, ja tuo siten merkittävää lisäarvoa kaupungille. Tunnistetut tarpeet kiteytetään “Helsingin alueelliseen innovaatiotiekarttaan”, jonka avulla työtä koordinoidaan ja seurataan. Hanke myötävaikuttaa elinkeinoelämän kehittymiseen kohdealueilla, ja samalla se edistää sosiaalista kestävyyttä ja tasavertaista Helsinkiä, lisää alueiden viihtyisyyttä, turvallisuutta ja elinvoimaisuutta, sekä ehkäisee alueiden eriarvoistumista ja segregaatiota.

Alueittain toteutettavien teemaprojektien sekä tiekartan koostamisen lisäksi hankkeen keskeinen osa on Fiksu Kaupunki - Helsinki Innovation Districts -koordinaatio-osuus, jossa koordinoidaan kaupunkitasoisesti eri alueilla tapahtuvaa innovaatiotoimintaa tiekarttaa hyödyntäen, fasilitoidaan kehittäjä- ja asukasyhteisöjä sekä skaalataan mm. Fiksussa Kalasatamassa hankittuja oppeja ja smart city -toiminnan brändiä koskemaan koko kaupunkia. Lisäksi koordinaatio-osuus mittaa ja seuraa hankkeen vaikuttavuutta sekä tuottaa hanketoimintaa tukevaa tietoa ja viestintää, kuten julkaisuja.

Hanke tekee yhteistyötä Helsinki yritysten kehitys- ja kokeilualustana -hankkeen kanssa tuottaen sen käyttöön muilla innovaatioalustoilla sovellettavia yhteiskehittämisen metodeja, tunnistamalla uusia skaalattavia liiketoimintamalleja sekä vahvistamalla aluelähtöistä innovaatio-osaamista useissa kaupunginosissa. Hanke voi myös toimia toteutusalustana sellaisille kokeiluille, jotka kaupunkitasolla tunnistetaan tarpeellisiksi, ja fasilitoida niiden toteutusta alueellisesti ja käytännön tasolla.
02.02.2021 10:26