Suoraan sisältöön

Helsinki yritysten kehitys- ja kokeilualustana

Hankkeen toteuttaja

Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto

Yhteistyötahot kaupungilla

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, kaupunkiympäristön toimiala, sosiaali- ja terveystoimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginkanslia, Forum Virium Helsinki

Yhteistyötahot muualla

Yritykset (startup-, pk- ja suuret yritykset), yrityskiihdyttämöt ja -hautomot, yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muut kehitys- ja kokeilualustatoimintaan osallistuvat kumppanit

Hankkeen aikataulu

1/2020-12/2022

Myönnetty rahoitus

1 480 000 € 

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 linjataan, että ”koko kaupunkia kehitetään alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkeinotoiminnalle”. Helsinki kehitys- ja kokeilualustana -hankkeessa alustana toimimista varten vuoden 2019 aikana kehitetty toimintamalli otetaan käyttöön siten, että sitä kehitetään toteutuksen aikana edelleen käytännön toiminnan kautta. Toimintamallin avulla yrityksille tarjotaan selkeä kanava kaupungin alustoille.

Hankkeessa kehitetään erityisesti elinkeinopoliittista alustatoimintaa koskeva palvelumalli/palvelut sekä edistetään alustoilla kehitettyjen parhaiden ratkaisujen skaalausta ja jatkokehitystä. Elinkeinopoliittisessa alustatoiminnassa painotetaan alustoilla ratkaisuja kehittäville yrityksille tulevaa hyötyä. Helsingin kehitys- ja kokeilualustakokonaisuuteen ehdotetaan sisällytettäväksi viisi sisällöllistä alustakokonaisuutta: terveys ja hyvinvointi, oppimisympäristöt, puhtaat ja kestävät kaupunkiratkaisut, liikkuminen sekä digitaalisuus ja datan hyödyntäminen).

Toimintamalliin kuuluu olennaisena osana ns. innovaatioagenttien rooli. Innovaatioagentit ovat kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja kaupungin toimialojen yhteisiä henkilöresursseja, jotka mahdollistavat yritysten kehitys- ja kokeilutoiminnan kaupungin alustoilla. Hankkeessa innovaatioagenttimallia vahvistetaan ja laajennetaan yhdessä toimialojen kanssa.

Kehitys- ja kokeilualustatoimintaa toteutetaan Helsingissä tällä hetkellä kymmenissä lähinnä ulkoisen rahoituksen hankkeissa useiden tahojen toimesta (kaupunki ja sen toimialat, kaupungin omistamat yhtiöt jne.). Toimijat ja toimenpiteet eivät kuitenkaan keskustele riittävästi keskenään. Kaupunki ei ole myöskään valinnut alustoja, joihin yritykset ja muut kumppanit voivat hakeutua eikä viestinyt niistä kootusti kohderyhmille (erityisesti yrityksille). Kaupungin alustoilla on muutaman viime vuoden aikana tehty satoja kokeiluja ja pilotteja, ja toiminnasta on saatu pääosin hyviä tuloksia. Yhtenä haasteena on tällä hetkellä se, etteivät alustatoiminnassa kehitetyt ratkaisut skaalaudu riittävällä tavalla. Parhaiden ratkaisujen etenemiseen tuotantoon ja käyttöön markkinoille tai joissakin tapauksissa kaupungin toimesta tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Hankkeen avulla tartutaan näihin kehittämistarpeisiin sekä systematisoidaan ja vakinaistetaan kaupungin elinkeinopoliittista alustatoimintaa.

Hanke toteuttaa ja kehittää kaupungin kehitys- ja kokeilualustan toimintamallia yhdessä toimialojen kanssa. Toimintamalli esitellään kaupungin johtoryhmälle ja elinkeinojaostolle syksyn 2019 kuluessa. Tarkoitus on myös tarjota yrityksille selkeä kanava kaupungin alustoille ja kehittää alustatoimintaa koskeva palvelumalli sekä edistää kehitys- ja kokeilualustoilla kehitettyjen parhaiden ratkaisujen skaalausta ja jatkokehitystä.
17.01.2020 15:02