Suoraan sisältöön

Logistiikan saavutettavuusdata

Hankkeen toteuttaja 

Forum Virium Helsinki Oy ja Tieke ry 

Yhteistyötahot kaupungilla 

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto (Elo) ja tietohallinto, Kaupunkiympäristön toimiala (KYMP) 

Yhteistyötahot muualla 

Logistiikka-alan edustat kuten YTL, SKAL, Logistiikkayritysten Liitto. Logistiikkayritykset sekä tilaajatahojen edustajana Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry, Helsingin seudun kauppakamari ja keskusliikkeet. 

Hankkeen aikataulu 

11/2020–5/2022 

Myönnetty rahoitus 

352 360 €  


Logistiikan saavutettavuusdata -hanke tuottaa uusia, älykkäitä ratkaisuja ja työkaluja logistiikkatoimijoiden lähijakeluhaasteisiin, joissa ei olla kyetty hyödyntämään olemassa olevaa hiljaista tietoa. Ratkaisut tuovat uutta tietopohjaa ja malleja, joilla tehostetaan ja sujuvoitetaan koko arvoketjun toimintaa ja parannetaan palvelutasoa. “Viimeinen metri” on havaittu yhdeksi hankalimmista ja palvelutasoa eniten heikentävistä tekijöistä logistiikkaketjussa, esimerkiksi oikean oven etsimisen tai ennalta varautumisen kannalta keskeisten tietojen puuttumisen myötä. Tätä tarvetta on käsitelty Citylogistiikan Toimintasuunnitelman (2015) myötä käynnistetyssä vuoropuhelussa kaupungin ja logistiikkasektorin kesken, mistä myös hankkeen idea on alun perin peräisin. Hanke linkittyykin vahvasti em. toimintasuunnitelman parhaillaan tehtävään päivitykseen (Citylogistiikan toimenpideohjelma), sekä myös esim. HSL:n meneillään olevaan Logistiikan päästövähennyskeinot -projektiin.

Saavutettavuusdata-hanke ratkaisee lähijakelun haasteita tuomalla saavutettavuustietoa avoimena, standardien mukaisena datana kaikkien logistiikkatoimijoiden saataville. Nykytilanteessa näitä tietoja ei ole dokumentoitu jakelutarkoitukseen, muuten kuin kokemusperäisesti yksittäisten kuljettajien muistissa. Tämä aiheuttaa haasteita jakeluyrityksille ja koko toimitusketjulle, sillä kuljettajien vaihtuvuus on suurta eikä hiljainen tieto leviä järjestelmällisesti. Toisaalta logistiikkayritysten on vaikea löytää työvoimaa kantakaupungin haastaviin olosuhteisiin. Vastaanottajatahoille puolestaan aiheutuu haittaa toimitusten viivästymisestä ja vaihtuvia kuriireja pitää opastaa paikalle kerta toisensa jälkeen.

Hyötyjinä hankkeen tuloksista ovat logistiikkasektori, logistiikkapalvelujen tilaajat yritys- ja kuluttajasektorilla, sekä sidosryhmät kuten kiinteistöhuolto ja kiinteistöjen omistajat. Parempi saavutettavuustieto auttaa logistiikkayrityksiä tehostamaan toimintaansa ja samalla edistää kaupungin viihtyisyyttä, kun tiedonpuutteesta johtuva turha ajo ja virheellinen pysäköinti saadaan minimiin.

Hankkeen kehittämät työkalut edesauttavat myös uusien toimijoiden mukaantuloa lähijakelutoimintaan. Hankkeella on vahva tuki niin logistiikan toimijoilta kuin keskeisiltä sidosryhmiltäkin. Välillisenä hyötyjänä on kaupunki ja kaupunkilaiset, esimerkiksi kuljetusten sujuvuuden ja turhan liikenteen vähenemisen myötä. Näin ollen hanke tukee hyvin myös kaupungin hiilineutraaliustavoitteita ja on myös yhteneväinen maailman toimivin kaupunki -tavoitteen kanssa.

Forum Virium Helsinki Oy (FVH) koordinoi hanketta ja toteuttaa sen yhteistyössä TIEKE ry:n kanssa. FVH:n vastuulla on kehittää soveltuvat työkalut, koordinoida tiedonkeruu ja tiedon hallinta sekä toteuttaa sähköinen loppujulkaisu. Yhteistyö logistiikkasektorin kanssa kytketään kaupungin (ELO, KYMP) vetämään yhteistyöfoorumiin. TIEKE ry toimii hankkeessa asiantuntijana logistiikan informaatiorajapinnoissa.
02.02.2021 10:21