Suoraan sisältöön

Innovaatiorahasto

Innovaatiorahaston varoja käytetään sääntöjen (sivulla 6) mukaisesti Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen. Rahaston käytöstä päättää kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, joka on määritellyt innovaatiorahaston käytön periaatteet kokouksessaan 8.11.2021.

Rahoituksen hakeminen

Rahoituksen hakija voi olla kaupungin toimiala, keskushallinto, tytäryhteisö tai kaupunkikonsernin ulkopuolinen toimija kuten korkeakoulu, yritys tai rekisteröity yhdistys.

Kaupunkiorganisaation ulkopuolisilla toimijoilla tulee olla yhteistyökumppani Helsingin kaupungin toimialoilta tai keskushallinnosta. Nämä hakijat täyttävät innovaatiorahaston hakemuksessa kohdan, josta ilmenee kaupunkiorganisaation sitoutuminen hankkeeseen. Yhteistyösitoumuksen antaneen kaupungin edustajan on varauduttava esittämään hanketta innovaatiorahaston arviointi- ja päätösprosessin yhteydessä. Myös kaupunkikonsernin tytäryhteisöillä tulee olla sitoutuminen kaupungin toimialalta tai keskushallinnosta. Kaikilla hankkeilla tulee olla säännöllisesti kokoontuva ohjausryhmä, jossa on vähintään yksi Helsingin kaupungin edustaja.

Kaupungin toimialat ja keskushallinto voivat toimia itsenäisinä hakijoina. Kaupungin toimialojen toteuttamilla hankkeilla pitää olla toimialajohtajan hyväksyntä. Keskushallinnon toteuttamilla hankkeilla tulee olla osaston johtajan tai liikelaitoksen toimitusjohtajan hyväksyntä.

Jatkuva haku 

Innovaatiorahastolla on jatkuva haku. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsittelee lähtökohtaisesti hankehakemuksia kokouksissaan neljä kertaa vuodessa. Näissä kokouksissa käsitellään hakemukset, jotka on jätetty viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta. Nopeaa reagointia vaativia hankehakemuksia voidaan poikkeustapauksissa käsitellä myös muulloin. Elinkeinojaosto voi jatkuvan haun rinnalla päättää rahoitushakujen kohdistamisesta tietyn tyyppisiin tai teemaisiin hankkeisiin.

Syksyn 2022 käsittelyajat:
- hakemukset, jotka jätetään viimeistään keskiviikkona 31.8.2022 ehtivät lokakuun käsittelyyn
- hakemukset, jotka jätetään viimeistään perjantaina 7.10.2022 ehtivät joulukuun käsittelyyn

Kesän ja syksyn 2022 aikana järjestetään kolme hakuklinikkaa, joissa tarjoamme lisätietoa Innovaatiorahaston rahoituksesta ja hakemisesta.
Klinikat järjestetään hybriditapahtumina Teams-kokouksina sekä Kaupungintalon Ratikka-kokoustilassa (Pohjoisesplanadi 11-13).

Perjantaina 17.6. klo 10-11.30
Perjantaina 12.8. klo 10-11.30
Perjantaina 30.9. klo 10-11.30

Pyydämme ilmoittautumaan klinikoihin sähköpostitse: innovaatiorahasto@hel.fi

Hankehakemukset jätetään innovaatiorahaston hakulomakkeella (Word) ja sen liitteenä olevalla budjettiesityspohjalla (Excel) sähköpostitse Helsingin kaupungin kirjaamoon helsinki.kirjaamo(at)hel.fi ja kopiona osoitteeseen innovaatiorahasto(at)hel.fi. Huomioi, että hakulomaketta kehitetään. Varmista ennen hakemuksen jättöä, että käytät viimeisintä lomakeversiota. Hakemuksia voi jättää suomen ja ruotsin kielen lisäksi myös englanniksi, mutta hakemuksessa tulee olla tiivistelmä jommallakummalla kotimaisella kielellä. Päätösvalmistelussa käytetään kotimaisia kieliä.

Innovaatiorahaston hakulomaketta ja -prosessia kehitetään parhaillaan. Otamme mielellään vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia osoitteeseen innovaatiorahasto@hel.fi.

Hankkeen arviointikriteerit

Keskeisin rahoitushakemusten arviointiperuste on hankkeen kyky vahvistaa Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa. Rahoitus suunnataan tulevaisuuden elinkeinoperustaa ja kilpailukykyä luoviin kehitys-, innovaatio- ja kokeiluhankkeisiin sekä niihin liittyvien investointien rahoittamiseen. Rahoitettavien hankkeiden tulee mahdollistaa uuden markkinaehtoisen liiketoiminnan, uusien yrityksien, työpaikkojen, verotulon ja osaamisen syntymistä. Rahoituksella voidaan myös mahdollistaa innovaatiotoimintaa ja uutta kasvuhakuista liiketoimintaa tukevia palveluita. Rahoitettavan hankkeen tulee tukea Helsingin kaupunkistrategiaa

Tavoitteena on, että innovaatiorahastosta rahoitetut hankkeet luovat mahdollisuuksia uusien, erityisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolähtöisten ratkaisujen syntymiselle (tuotteiden, palveluiden, liiketoimintamallien ym.) esimerkiksi kehittämällä innovaatioympäristöjä, luomalla kokeilualustoja ja edistämällä yrittäjyyttä ja kilpailukykyä ja että niillä on selkeä rooli osana laajempaa innovaatio- ja elinkeinopoliittista kokonaisuutta. 

Hankehakemusten arvioinnissa huomioidaan hankkeen toteutettavuus ja vaikuttavuuspotentiaali sekä hankkeen tuoma hyöty suhteessa haettuun rahoitukseen. Arvioinnissa huomioidaan myös hankkeen tuomat hyödyt kaupungin asukkaiden ja asiakkaiden palvelujen kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä hankkeiden kyky tukea kaupungin ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteita.

Innovaatiorahastosta rahoitetaan lähtökohtaisesti hankkeita, joiden vaikuttavuuden arvioidaan olevan merkittävä, joiden toteutuskelpoisuus ja kypsyys voidaan uskottavasti todentaa, jotka ovat useampivuotisia ja joiden toteuttajatahot voivat osoittaa hankkeelle riittävästi resursseja ja kykyä hallita hankkeeseen liittyviä riskejä ja hankkeen kokonaisvaltaista toteutusta. Tuloksia on voitava käyttää tai skaalata esimerkiksi jatkohankkeissa.

Innovaatiorahastosta voidaan myös pienmuotoisesti ja lyhytkestoisesti rahoittaa merkittäviä vaikuttavuuspotentiaalia omaavia hankkeita, joiden vaikuttavuutta, toteutuskelpoisuutta tai kypsyyttä ei voida vielä hakuvaiheessa kattavasti todentaa. Rahoituksen kohteena voi tällöin olla esimerkiksi esiselvityshankkeet, pienet kokeilut ja hankkeet, joissa tunnistetaan epävarmuustekijöitä tai riskejä.

Innovaatiorahastosta ei rahoiteta hankkeita, joiden pääfokuksena on yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehitys tai jotka ovat luonteeltaan kaupungin perustoimintaa.

Rahoituksen myöntäminen ja takaisinperintä

Innovaatiorahastosta voidaan myöntää hankkeille kokonaisrahoitusta tai rahoitusta ulkopuolisen rahoituksen vastinrahaksi. Rahaston varoja myönnetään lähtökohtaisesti 12 kuukaudeksi kerrallaan, mutta niitä voidaan sitoa useammalle vuodelle. Kaupungin ulkopuolisille toimijoille myönnetty hankerahoitus maksetaan pääsääntöisesti etukäteen vuodeksi kerrallaan. Kaupungin sisäisille hankkeille avataan projektirakenneosa kaupungin keskitettyjen määrärahojen yhteyteen, johon hankerahoitus varataan kalenterivuosittain hankkeen käyttöön. Hankkeiden rahoituspäätökset voivat olla ehdollisia ja edellyttää esimerkiksi, että hankkeen muu rahoitus varmistuu.

Kaupungin yrityksille tai muille taloudellista toimintaa harjoittaville yksiköille myöntämä tuki kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn piiriin. Näin ollen innovaatiorahastosta yrityksille myöntämät tuet myönnetään pääsääntöisesti de minimis -tukena eli vähämerkityksisenä tukena. Katso TEM:n opas.

Jos hanke ei ole käynnistynyt kuuden kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä, päätös raukeaa ja mahdolliset innovaatiorahastosta maksetut rahat on palautettava.

Hankkeen toteuttaja sitoutuu osoittamaan hakemuksessa ilmoittamansa omarahoitusosuuden hankkeelle. Mikäli rahoituksen saaja ei ole toteuttanut rahoituspäätöksen mukaista hankesuunnitelmaa ja/tai noudattanut rahoituspäätöksen muita ehtoja, myönnetty tuki voidaan periä takaisin osittain tai kokonaisuudessaan. Myös EU:n valtiontukisääntelyn vastainen rahoitus voi tulla perittäväksi takaisin tuen saajalta.

Raportointi

Innovaatiorahaston rahoitusta saaneilla hankkeilla tulee olla erillinen hankekirjanpito. Yli 12 kuukautta kestävistä hankkeista toimitetaan väliraportit kerran vuodessa innovaatiorahaston väliraporttilomakkeella. Lyhyempikestoisista hankkeista ei toimiteta väliraporttia, jos hanke etenee suunnitellusti. Raportoinnin perusteella kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää jatkorahoituksesta ja määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksista.

Hankkeiden päätyttyä toteuttajan on toimitettava loppuraportti ja taloudellinen loppuselvitys kuukauden (ennen vuotta 2022 rahoituspäätöksen saaneilla hankkeilla on 6 kk) sisällä loppuraportointilomakkeella, ellei muusta sovita. Loppuraportissa tulee arvioida hankkeen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta suhteessa saatuun avustukseen. Rahoituksen saaja sitoutuu myös käymään loppukeskustelun rahoittajan kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.

Rahoitukseltaan huomattavan suurien hankkeiden osalta innovaatiorahasto voi edellyttää ulkopuolisen arvioinnin toteuttamista hankkeen loppuraportin yhteydessä. Lisäksi kaupunki voi riskiarvioinnin perusteella edellyttää normaalin talousraportoinnin lisäksi tilintarkastuksen suorittamista.

Muita ohjeita

Hankkeissa tuotettu avoimeksi dataksi luokiteltava tieto on julkaistava Helsinki Region Infosharen (www.hri.fi) sivustolla. Julkaisusta muulla alustalla voidaan sopia erikseen. Avointa dataa voi olla esimerkiksi karttatieto, ilmastoindikaattorit, barometrit ja muu vastaava julkinen tilastotieto.

Rahoituksen saajan on noudatettava hankkeisiin liittyvissä hankinnoissa hankintalakia (1397/2016) silloin, kun hankinnan tekijä saa hankinnan tekemistä varten julkista tukea yli 50 prosenttia. Hankintayksiköiden kuten kuntien ja valtion viranomaisten, yliopistojen ja hankintalain tarkoittamien julkisoikeudellisten laitosten on noudatettava hankintalainsäädäntöä rahoitusosuudesta riippumatta. Hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät hankinnat (kuten pienhankinnat) tulee toteuttaa kokonaistaloudellisesti tehokkaasti ja kilpailumahdollisuudet hyödyntäen. Hankintoja ei rahoiteta innovaatiorahaston varoilla siltä osin, kun ne oleellisesti ylittävät markkinahinnan eikä tähän ole erityisperustetta. Hankkeeseen sisältyvien ostopalveluiden on oltava kohtuullisessa suhteessa kokonaisrahoitukseen, ellei ostopalvelujen laajuudelle ole erityisperusteita.

Hankkeisiin kuuluvat mahdolliset matkat on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin huomioon ottaen matkan ja asianomaisen hoidettavaksi määrättyjen tehtävien tarkoituksenmukaisen ja turvallisen suorittamisen on mahdollista. Matkan kokonaiskustannuksia arvosteltaessa on otettava huomioon paitsi matkustamiskustannusten korvaus, päiväraha-, majoittumis- tai hotellikorvaus, työntekijän mahdollinen matka-ajan palkka tai virkamiehen matkapäiväkorvaus ja muut matkakustannusten korvaukset, myös kulkuneuvon käyttämisellä mahdollisesti saavutettu ajan säästö. Matkoista ei suoriteta korvausta enempää kuin mitä olisi ollut maksettava, jos matka olisi tehty hankkeelle edullisimmalla tavalla.

Yhteydenotot

Lisätietoja innovaatiorahastosta voi tiedustella sähköpostitse innovaatiorahasto(at)hel.fi
tai erityissuunnittelija Ida Björkbacka, puh. 09 310 25281.16.05.2022 14:42