Suoraan sisältöön

Östersundomin biotalousintegraatti

Hankkeen hallinnoija Kaupunginkanslia
Yhteistyötahot Siemens, Devecon, Inspira/Kuntarahoitus, Sitra ja Ramboll
Hankkeen aloitus 2015
Haettava rahoitus 55 000 € (2016), 20 000 € (2017)
Loppuraportti
Östersundomin biotalousintegraatti loppuraportti


Hanke on päättynyt. Hankkeen kuvaus:
Hankeen taustalla on ollut edellisen kaupunkistrategian tavoite suunnitella Östersundomista uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyvien ratkaisujen pilottialue ja houkutteleva sijaintipaikka cleantech-alojen yrityksille. Tästä lähtökohdasta tehdyssä Östersundomin Smart&clean –visiotyössä kaupunkikehittämisen läpileikkaaviksi teemoiksi valittiin kiertotalous ja kaupungista kiinnostuneita toimijoita osallistava hyvä hallinto.

Biotalousintegraatti-hankkeella pyrittiin alueelliseen materiaalitehokkuuteen kiertotalouden periaatteita hyödyntämällä ja rakentamaan Östersundomin brändiä kansainvälisesti kiinnostavana älykkään ja puhtaan kaupunkirakentamisen investointikohteena. Helenin Vuosaaren voimalaitoskokonaisuuden ja Vantaan Energian Långmossabergenin jätevoimalaitoksen tarjoamat mahdollisuudet pyrittiin hyödyntämään integraatin energiainfrastruktuurissa. Tulevaisuudessa Östersundomiin toteutettava yhdyskuntajätteiden keräysjärjestelmä sekä alueelle kaavailtu itäinen jätevevedenpuhdistamo tuovat lisäpotentiaaleja. Vuosikymmeniä kestävä Östersundomin rakentaminen tuottaa tulevaisuudessa runsaasti hyödynnettävää biopohjaista materiaalia.

Alustavana ajatuksena oli kehittää hankkeen avulla teollisten toimijoiden symbioosi, jonka keskeisiä osia ovat sähköä, lämpöä ja jäähdytystä tuottava hybridivoimalaitos, pääkaupunkiseudun ja kansainvälisiin markkinoihin tukeutuva biotuotetehdas ja biopolttoaineita tuottava tehdas. Tavoitteena on tarjota yrityksille mahdollisuuksia hyödyntää pääprosessien sivuvirtoja liiketoiminnassa tehokkaan kiertotalouden periaatteilla siten, että varsinaisia jätteitä syntyy erittäin vähän tai ei lainkaan.

Ensimmäiseksi selvitettiin ne toimialat, joille Östersundomin sijainti tarjoaa eniten suhteellista kilpailuetua. Tätä varten tehtiin alueellinen resurssivirta-analyysi, jonka perusteella integraatin kolmeksi pääteemaksi valikoituivat ruoka, kuidut ja pakkaaminen sekä uusiutuva energia. Valittujen toimialojen pohjalta tehtiin asiantuntijavetoisesti biotalousintegraatin yleissuunnitelmaluonnos. Tuloksena olivat mm. hackatoneissa valmistellut alustavat liiketoiminnalliset konseptit, kiertotalousperiaatteet, materiaalivirtakaaviot ja luonnos Östersundomin yritysalueista. Biotalousintegraatin sijoituspaikaksi valittiin Norrberget, jota varten Östersundomin yhteisessä yleiskaavaehdotuksessa varattiin noin 60 hehtaarin kokoinen yritysalue.05.12.2019 21:21