Suoraan sisältöön

Venepaikan vuokrasopimusehdot

Helsingin kaupungin venesatamien venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot

1 Vuokranantaja

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelu.

2 Vuokralainen

Oikeustoimikelpoinen helsinkiläinen tai ulkopaikkakuntalainen henkilö, yritys tai yhteisö, jolle liikuntapalvelu on myöntänyt Helsingin kaupungin venesataman venepaikan vuokralle. Oikeustoimikelpoisen henkilön on oltava veneen haltija.

Vuokralaisen on annettava itsestään henkilö-, osoite- ja kotipaikkatiedot sekä veneestään Helsingin kaupungin liikuntapalvelun pyytämät tiedot. Vuokralaisen tai hänen valtuuttamansa henkilön on todistettava henkilöllisyytensä ennen venepaikan myöntämistä.

Yhteisomistuksessa olevasta veneestä on lisäksi toimitettava kopio rekisteriotteesta tai kauppakirjasta, jossa mainitaan veneen kaikki omistajat. Vastuuhenkilönä toimii aina venepaikan vuokraaja.

Vuokralaista ja hänen venettään koskevien väärien ja virheellisten tietojen antamisesta tai muusta sopimuksen vastaisesta toiminnasta seuraa venepaikan vuokraoikeuden menetys.

3 Vuokrauksen kohteena oleva venepaikka

Vuokrasopimuksen kohteena on Helsingin kaupungin Liikuntapalveluiden osoittama venepaikka.

Helsingin kaupungin liikuntapalvelulla on oikeus osoittaa vuokralaisen käyttöön tilapäisesti tai pysyvästi toinen venepaikka venesataman korjaus- tai muutostöiden, maa- tai vesialueen käyttötarkoituksen muutoksen tai muun vastaavan syyn takia.

4 Venepaikalla pidettävä vene

Tässä sopimuksessa veneellä tarkoitetaan kaiken tyyppisiä lihas-, tuuli- tai konevoimalla kulkevia veneitä, joiden pääasiallisia käyttäjiä ovat niiden omistajat tai haltijat ja joita pääasiallisesti käytetään urheiluun ja vapaa-ajanviettoon.

Kaikkien Helsingin kaupungin venesatamien venepaikoilla olevien veneiden on oltava merikelpoisia sekä rungoltaan, laitteistoltaan ja varusteiltaan hyväkuntoisia. Veneiden tulee myös olla veneitä koskevien viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä lainsäädännön velvoitteiden mukaisia ja niiden mukaisessa kunnossa.

Vuokralaisen on, vuokranantajan niin vaatiessa, kyettävä todistamaan veneensä merikelpoisuus sekä veneen rungon, laitteistojen ja varusteiden hyväkuntoisuus ja määräysten mukaisuus.

Helsingin kaupungin venesatamista ei vuokrata paikkoja asuntoveneille, asuntoaluksille tai kelluville asunnoille.

5 Vuokra-aika

Asiakkailla, joiden kotikunta on Helsinki, vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi.

Ulkopaikkakuntalaisten asiakkaiden vuokrasopimukset ovat voimassa yhden purjehduskauden kerrallaan kyseisen purjehduskauden jälkeen 31.12. asti. Ulkopaikkakuntalaisia asiakkaita koskeva muutos tulee voimaan purjehduskaudella 2023. Tähän asti ulkopaikkakuntalaisten asiakkaiden vuokrasopimukset ovat voimassa toistaiseksi.

Purjehduskausi on kunkin kalenterivuoden 10.6. - 14.9. välinen aika.

Asiakkuutta käsitellään helsinkiläisenä, mikäli venepaikan vuokraajan osoite on Helsingissä. Yhteisomistuksessa olevan veneen asiakkuutta käsitellään helsinkiläisenä, mikäli sen omistuksesta vähintään puolet on helsinkiläisen henkilön, yrityksen tai yhteisön hallussa.

Vuokralainen voi, omalla vastuullaan, tuoda veneen vuokraamalleen venepaikalle ennen purjehduskauden alkua, mikäli säätila ja luonnonolosuhteet sen mahdollistavat, kuitenkin huomioiden venesataman kunnostustöiden suorittamisen ja niistä aiheutuvat mahdolliset käytön rajoitukset. Veneen voi tuoda venepaikalle aikaisintaan 1.3.

Mikäli muuta ei erikseen ole Helsingin kaupungin liikuntapalvelun kanssa sovittu, vuokralaisen on siirrettävä veneensä pois venesataman venepaikalta purjehduskauden päättymisen jälkeen, ennen sataman jäätymistä, kuitenkin viimeistään 31.12. mennessä.

Helsingin kaupungin venesataman venepaikalla voi vedessä talvehtia ainoastaan vahva ja tukevarunkoinen vene, jonka talvehtimisesta venepaikalla on aina sovittava erikseen vuokranantajan kanssa. Venepaikalla talvehtivasta veneestä peritään kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukainen maksu. Talvehtiminen on mahdollista vain vuokranantajan tätä tarkoitusta varten osoittamissa satamissa. Luvattomasta talvehtimisesta kaupungin venepaikalla seuraa asiakkaalle venepaikan menetys.

Vuokranantaja ei vastaa purjehduskauden ulkopuolisena aikana venepaikalle jätetylle tai tuodulle veneelle tapahtuvista, venesataman ja laiturin rakenteiden tai kiinnityslaitteiden huollon, korjauksen tai rikkoutumisen takia tapahtuvista vahingoista tai vaurioista.

Vuokrasopimus päättyy, mikäli asiakas jättää venepaikkamaksun maksamatta tai erikseen irtisanoo venepaikkansa.

6 Vuokran määräytyminen

Venepaikan hinta määräytyy paikan leveyden ja varustelutason sekä asiakkaan asiakasryhmän mukaan, kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukaisesti.

7 Vuokran maksaminen

Venepaikan vuokra on maksettava liikuntapalvelun osoittamalla tavalla eräpäivään mennessä. Eräpäivä on ehdoton. Mikäli vuokralainen jättää laskun maksamatta eräpäivään mennessä, katsotaan paikka vuokralaisen puolelta irtisanotuksi.

Mikäli asiakas irtisanoo venepaikkansa 30.4. mennessä, palautetaan asiakkaan kyseisen vuoden venepaikkamaksu. Muissa tapauksissa venepaikkamaksuja ei palauteta.

Suoritettua venepaikkamaksua vastaan vuokralainen saa venepaikkatarran, joka on kiinnitettävä helposti havaittavaan ja näkyvään paikkaan veneeseen. Tarra on sijoitettava siten, että se veneen laiturissa ollessa on näkyvillä ja helposti tarkistettavissa.

Ilman asianmukaista venepaikkatarraa satamassa oleva vene katsotaan luvattomalle paikalle kiinnitetyksi.

8 Vuokrasopimuksen siirto

Vuokralaisen kuolemantapauksen sattuessa on hänen edunsaajallaan oikeus saada siirrettyä vuokrasopimus nimiinsä.

Mikäli veneellä on useampia omistajia, on venepaikan vuokraoikeus mahdollista siirtää kyseisen veneen omistajalta toiselle sähköistä rekisteriotetta vastaan.

Muussa kuin edellä mainituissa tapauksissa ei venepaikan vuokraoikeutta voi siirtää. Vuokralainen ei saa tilapäisestikään vuokrata edelleen tai luovuttaa venepaikkaa toisen käytettäväksi.

9 Ilmoitukset ja tiedonannot

Vuokralaisen on viivytyksettä ilmoitettava tai päivitettävä liikuntapalvelujen venepaikkavarausjärjestelmään liikuntapalvelujen venepaikkavaraukseen nimeään, yhteys- ja osoitetietojaan sekä veneen tietoja koskevat muutokset.

Vuokranantajalla on oikeus antaa vuokralaiselle asiakkuutta koskevat tiedoksiannot, ilmoitukset ja kehotukset lähettämällä ne sähköisesti tai kirjallisesti vuokralaisen viimeksi liikuntapalveluille ilmoittamaan osoitteeseen.

10 Ohjeet ja määräykset

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan järjestyslakia, ympäristönsuojelulainsäädäntöä ja muuta Suomessa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, sekä kulloinkin voimassaolevia viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä, Helsingin kaupungin liikuntapalvelujen voimassa olevia venesatamasääntöjä sekä muita vuokranantajan antamia kirjallisia ohjeita ja määräyksiä.

11 Vastuu vahingoista

Vuokralaisen tulee huolehtia, että veteen tai ilmaan ei lasketa tai päästetä jätettä, ongelmajätettä tai muuta rannan tai pohjan maaperän, veden tai ilman laadun huononemista aiheuttavaa ainetta. Mikäli veteen pääsee tai joutuu jotain vedenlaatua heikentävää tai pilaavaa ainetta tai materiaalia, tai mikäli vedessä tai vesialueella sellaista havaitaan, on vuokralainen velvollinen välittömästi ilmoittamaan asiasta pelastus- ja ympäristöviranomaisille sekä Liikuntapalveluille ja ryhtymään viivytyksettä mahdollisiin puhdistustoimenpiteisiin.

Vuokralaisen tulee huolehtia, että vuokratulla venepaikalla oleva vene on kiinnitetty huolellisesti ja hyvän merimiestavan mukaisesti. Vuokralaisen tulee myös huolehtia, että venesataman laitureille, niillä oleville rakenteille, laitteille ja varusteille tai niiden käyttäjille ei aiheudu vaaraa, vammoja, vaurioita tai muita vahinkoja.

Vuokranantaja ei vastaa myrskyn, tulvan, epänormaalin säätilan tai muiden poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden aiheuttamista esine- tai henkilövahingoista.

Laitureissa, niihin liittyvissä rakenteissa, varusteissa, kiinnityksissä ja laitteistoissa sekä muissa vastaavissa rakenteissa havaituista vaurioista tai vioista tulee vuokralaisen välittömästi tehdä ilmoitus Helsingin kaupungin liikuntapalvelulle.

12 Vahingonkorvaus

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingon.

13 Luvattomalle paikalle kiinnitetyt ja hylätyt veneet

Luvattomalle paikalle, kaupungin maa- tai vesialueille jätetyt veneet ja muut tavarat poistetaan, ja ne voidaan varastoida Helsingin kaupungin toimesta vuokralaisen ja veneenomistajan kustannuksella ja vastuulla. Veneille tehdään ennen siirtoa katselmus, jossa todetaan veneen kunto. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.

Talteen otetut veneet ja tavarat voi vuokralainen tai omistaja lunastaa maksamalla kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukaiset siirto- ja varastointikulut sekä muut mahdolliset veneen ja tavaroiden siirrosta sekä varastoinnista kaupungille aiheutuneet kulut.

Mikäli veneitä tai tavaroita ei lunasteta kolmen kuukauden kuluessa talteenotosta, ne myydään julkisella huutokaupalla. Huutokauppatilaisuuksista kuulutetaan erikseen. Talteenotosta ilmoitetaan välittömästi ja myynnistä hyvissä ajoin vuokralaiselle tai omistajalle heidän ilmoittamiensa tai muuten saatavilla olevien yhteystietojen avulla. Ensisijaisesti ilmoitus tehdään sähköpostilla. Mikäli asiakkaan sähköpostiosoitetta ei ole tiedossa, tehdään ilmoitus kirjeitse.

14 Venesatamassa väärälle venepaikalle kiinnitetyn veneen siirto

Mikäli vene on kiinnitetty venesatamassa muualle kuin vuokrasopimuksen mukaiselle liikuntapalvelujen osoittamalle venepaikalle, on Helsingin kaupungin liikuntapalveluilla oikeus siirtää vene välittömästi sekä periä siirrosta aiheutuneet kustannukset vuokralaiselta.

15 Vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokralainen voi kirjallisesti irtisanoa vuokrasopimuksen.

Helsingin kaupungin liikuntapalvelut katsoo vuokrasopimuksen vuokralaisen puolelta irtisanotuksi, mikäli vuokralainen ei ole maksanut sopimuksen mukaista venepaikkamaksua eräpäivään mennessä tai hänellä on muita erääntyneitä, Helsingin kaupungille maksamattomia veneilymaksuja suorittamattomina.

Mikäli vuokralainen rikkoo tai laiminlyö näissä sopimusehdoissa mainitut velvollisuutensa tai velvoitteensa voi Helsingin kaupungin liikuntapalvelut purkaa vuokrasopimuksen.

Vuokralaisen irtisanoessa venepaikkansa vuokrasopimuksen tai vuokrasopimuksen muuten päättyessä vuokralaisen on välittömästi vuokrasopimuksen umpeuduttua siirrettävä pois veneensä sekä muu omaisuutensa venepaikalta ja paikka on luovutettava vapaana Helsingin kaupungin liikuntapalvelun käyttöön.

Mikäli asiakkaan vuokraama venepaikka poistuu kokonaan venepaikkakäytöstä, eikä asiakkaalle löydetä vastaavaa sopivankokoista venepaikkaa, on vuokranantajalla oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus viimeistään kolme kuukautta ennen seuraavan purjehduskauden alkua.

16 Muuta

Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos sopijapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, asia ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, mikäli jompikumpi sopijapuolista niin vaatii. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

På svenska

In English14.12.2020 14:59