Hoppa till innehållet

Avgifter som tas ut

Byggnadstillsynstjänsterna tar ut avgifter för de inspektions- och övervakningsuppgifter samt andra myndighetsuppgifter som de utför.

Byggnadstillsynstaxa


Byggnadstillsynstaxa 2022 (på finska)

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion godkände 11.11.2021 byggnadstillsynstaxan för år 2022. Taxan träder i kraft 1.1.2022.

Byggnadstillsynstaxa 2021 (på finska)

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion godkände 19.11.2020 byggnadstillsynstaxan för år 2021. Taxan träder i kraft 1.1.2021.

Byggnadstillsynstaxa 2020 (på finska)

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion godkände 24.10.2019 byggnadstillsynstaxan för år 2020. Taxan träder i kraft 1.1.2020.

Byggnadstillsynstaxa 2019 (på finska)

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion godkände 23.11.2018  byggnadstillsynstaxan för år 2019. Taxan träder i kraft 1.1.2019.

Byggnadstillsynstaxa 2018 (på finska)

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion godkände 10.11.2017 (§ 74) byggnadstillsynstaxan för år 2018. Taxan träder i kraft 1.1.2018.

Byggnadstillsynstaxa 2017 (på finska) 

Från 1.6.2017 tas avgifter ut enligt byggnadstillsynstaxan för år 2017. Den godkändes 15.5.2017 (§ 72) av stadsstyrelsens ledarskapssektion.

Under år 2016 och de första fem månaderna av år 2017 tog byggnadstillsynen ut avgifter för sådana inspektions- och övervakningsuppgifter som är nödvändiga för genomförandet av byggarbeten enligt byggnadstillsynstaxan för år 2016 som godkänts av stadsstyrelsen.

Byggnadstillsynstaxa 2016 (på finska)

Avgifterna som bestäms enligt taxan är inte underkastade mervärdesskatt.

Tillståndshandläggarna sammanställer fakturorna för de projekt som de har handlagt. Taxan för fastighetsingenjörerna bestäms och tas ut av stadsmätningstjänsterna.

Kolla tillståndshandläggarna områdesvis.

Servicetaxa

Byggnadstillsynsmyndigheten och stadsmiljösektorns arkiv utför på beställning av kunden även en del åtgärder till vilka föreskrifterna inte förpliktar. Sådana åtgärder faktureras enligt en separat fastställd servicetaxa.

Servicetaxa (på finska)

Arkivtaxa

För de kopior av tillståndshandlingar som köps från arkivet och tjänsten Arska tas det ut en avgift enligt arkivtaxan.

Arkivtaxa24.11.2021 12:26