Hoppa till innehållet

Dessa projekt kan utföras utan byggnadstillsynens tillstånd

Suomeksi

Alla ändringsarbeten kräver inte byggnadstillsynens tillstånd. Även om genomförandet av en åtgärd inte kräver tillstånd ska bestämmelserna i lagstiftningen och detaljplanen följas vid byggandet. För skyddsobjekt ska skyddets inverkan på projektet beaktas.

Helsingfors stads byggnadsordning och fastighetsbolaget ställer krav eller ger den som ämnar utföra ändringsarbeten extra randvillkor. Enligt lagen om bostadsaktiebolag ska även fastighetsbolaget godkänna planerna innan de verkställs. Kontakta alltid disponenten innan du inleder ett projekt.

Du behöver inget tillstånd från byggnadstillsynen för:

 1. För våtrumsprojekt i lägenheter behövs sällan tillstånd. Läs mer.
 2. byte av en kakelugn eller öppen spis platsen för en gammal när den nya ansluts till den gamla rökkanalen. Golvet ska bära vikten av den nya spisen. Om spisen är för tung, behövs tillstånd av byggnadstillsynen. Du ska också kontrollera att spisen och rökkanalen passar i ihop.
 3. rivning av en mellanvägg som inte är bärande. Om objektets inre utrymmen står under skydd behövs tillstånd.
 4. inglasning av en helt och hållet indragen balkong i en bostadslägenhet.
 5. byte av färg och material fasaden och taket till småhus och dess ekonomibyggnad. Om objektet är skyddat i detaljplanen eller enligt lagen om skyddande av byggnadsarvet behövs tillstånd. Ändringar av ytterväggarnas material är tillståndspliktiga.
 6. byggande av en högst 20 kvadratmeter stor gårdskonstruktion på gården till ett småhus. Det får bara finnas en konstruktion som är byggd enligt denna bestämmelse åt gången på tomten.
 7. trädfällning på en tomt eller byggplats när följande villkor uppfylls:
  • Detaljplanen innehåller inga skydds-, antals- eller andra bestämmelser om de ifrågavarande träden eller om bevarande av omgivningen.
  • Eventuellt minimiantal träd som krävs i detaljplanen underskrids inte.
  • Träden som fälls är inte landskapsbildsmässigt betydande, till exempel ståtliga gamla solitärträd, trädgrupper, trädalléer eller motsvarande, vars försvinnande skulle göra miljön avsevärt fattigare. Den landskapsbildsmässiga betydelsen avgörs av byggnadstillsynsmyndigheten.
  • Det fälls högst fem träd och det finns träd kvar på tomten även efter fällningen.
  • Ett träd som utgör en fara för sin omgivning kan alltid fällas utan tillstånd. Byggnadstillsynsmyndigheten kan kräva att ett nytt motsvarande träd planteras i stället för ett träd som fällts som farligt.
 8. byggande av staket:
  • på fastighetens gräns mot en gata då staketet är max 1200 mm högt och trafiksäkerheten inom frisiktsområdet beaktas (höjd t.ex. 800 mm.).  
  • på fastighetens gräns då staketet är max 1600 mm högt (förutsätter dock ett skriftligt avtal med grannen).
  • inne på tomten då staketet är max 1600 högt (förutsätter dock beslut av husbolaget).    
06.12.2019 12:25