Suoraan sisältöön

Jordvärmebrunnar

Suomeksi

Borrningar av värmebrunnar (energibrunnar) i anknytning till existerande byggnader kräver åtgärdstillstånd av byggnadstillsynen. Uppvärmningssystemet för en ny byggnad avgörs i samband med bygglovet. Loven söks i tjänsten Lupapiste.   

Förutsättningarna för borrningar för ett värmeuppsamlingsrörsystem ska på förhand utredas med byggnadstillsynen. Helsingfors stads byggnadsordning förbjuder borrning av jordvärmebrunnar på viktiga grundvattenområden. Även tunnlar och tunnelreservationer under den berörda platsen kan hindra borrningen av jordvärmebrunnar.

Stadsmätningstjänsterna ger upplysningar om underjordiska konstruktioner och grundvattenområden som eventuellt begränsar byggande av jordvärmebrunnar.

Miljö- och sanitära konsekvenser av jordvärmebrunnar

Borrningar av värmebrunnar kan påverka grundvattnets kvalitet och mängd. Därför ska den som inleder ett sådant projekt på förhand utreda projektets risker samt användningen av grundvatten i den närmaste omgivningen, till exempel var eventuella brunnar för hushållsvatten är belägna, och beakta dessa vid planeringen av värmebrunnarna.

Minimiavståndet mellan två borrhål borde vara minst 15 meter. Då inverkar bredvidvarande hål inte negativt på den mängd energi som fås ur ett enskilt hål. Därför borde hålen borras på minst 7,5 meters avstånd från tomtgränsen. Man kan endast borra närmare tomtgränsen än så om granntomtens ägare ger sitt samtycke.

Om man vet eller misstänker att markgrunden på ett område intill borrningspunkten är förorenad ska man i god tid innan borrandet inleds vid miljöcentralen utreda eventuella reningsbehov för markgrunden eller andra eventuella specialåtgärder.

Förebyggande av miljö- och sanitära olägenheter vid byggande av jordvärmebrunnar

Grovt stenmaterial och slam från borrningar av värmebrunnar ska hanteras på ett sådant sätt att de inte skapar olägenheter för miljön eller grannarna. Stenmaterial eller slam får inte ledas som det är direkt till varken vattendrag (bäckar, dammar, havet) eller allmänna avlopp. Om slammet leds för infiltrering i tomtens markgrund eller till diken i närheten, ska detta göras utan att slammet blöter upp granntomter eller stockar till dikena.   

Som värmeöverföringsmedel i brunnen ska användas medel som skadar miljön så lite som möjligt, till exempel etanol. Läckage i värmeuppsamlingsrören kan orsaka att grundvattnet förorenas. För att förhindra föroreningsrisken bör man som värmeöverföringsmedel inte använda föreningar som är skadliga för grundvattnet, till exempel eten- eller propylenglykol och metanol. Det är enligt 8 § i miljöskyddslagen förbjudet att förorena grundvattnet. Ytvatten ska med hjälp av vederbörligen tätade brunnskonstruktioner hindras från att nå grundvattnet.06.12.2019 12:26