Hoppa till innehållet

Vattenbyggande

Suomeksi

Muddring

Muddring av över 500 m³ kräver alltid tillstånd av Region­förvaltnings­verket i Södra Finland. Maskinell muddring av under 500 m³ ska anmälas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Utvidgning av en strandtomt genom att fylla ut ett vattenområde är tillståndspliktigt

För utfyllnad av vattenområden behövs i regel tillstånd av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Utfyllnader och terrasseringar av stränder kan inte utföras på ett samfällt eller av en annan ägt vattenområde utan ägarens samtycke. Utfyllnad av vattenområden kan dessutom kräva åtgärdstillstånd av byggnadstillsynen och i vissa fall kan man bli tvungen söka om planändring.

Man bör särskilt observera att man inte kan förstora markområdet för en tomt genom att fylla ut landhöjningsmark och vattenområden. Utfyllnad ändrar inte ägarförhållandena, eftersom fyllnadsområdet alltid alltjämt ägs av ägaren till landhöjningsmarken eller vattenområdet.   

Avlägsnande av vattenväxter

Man kan avlägsna en mindre vassrugge om vattenområdets ägare ger sitt samtycke till det. Omfattande borttagning av vattenväxtlighet ska anmälas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (se muddring). Växtmaterial får inte lämnas i vattendrag eller transporteras till havsdeponeringsplatser. Avlägsnad vegetation kan föras till exempel till en soptipp eller komposteras. På miljöförvaltningens webbplats finns en separat anvisning om avlägsnande av vattenväxtlighet.

Byggande av brygga

Ägaren eller innehavaren till en strand kan för sitt privata behov bygga en brygga eller lägga ut en förtöjningsboj för en båt på en annans vattenområde om detta inte vållar vattenområdets ägare skador eller betydande olägenheter och vattenområdet inte utsätts för skadliga eller betydande ändringar. Det behövs inget särskilt tillstånd för en sådan brygga. Bryggan kan ändå inte byggas i ett hamnområde eller annat område i speciell användning.

Bryggan får inte heller placeras direkt intill fastighetsgränser eller på ett område framför en annan fastighet. Man bör även beakta att innehavaren till ett vägservitut som upphör vid en strand inte besitter området såtillvida att personen på den grund skulle kunna bygga en brygga i ändan av servitutsvägen.

Om byggandet av en brygga kan ge upphov till skadliga konsekvenser såsom avses i vattenlagen eller upphov till väsentliga förändringar i ett vattendrag eller man inte nått överenskommelse med grannarna om byggandet av bryggan måste man söka om tillstånd för bryggan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Vattenområdets ägare ska ersättas för eventuella olägenheter som åtgärden medför.

För större bryggor behövs dessutom åtgärdstillstånd av byggnadstillsynen.15.12.2020 17:46