Suoraan sisältöön

Reparationsbyggande och ändringsarbeten

Systematiskt underhåll och dito reparationsåtgärder är nödvändiga för att man ska bevara den byggda miljöns tekniska och funktionella kvalitet samt en trivsam stadsbild. Byggnader slits vid användning. Reparationer förbättrar i allmänhet kvaliteten på byggnaden, till exempel kan trivseln öka och energibruket bli effektivare.

Man undgår många problem när ett projekt förbereds omsorgsfullt och man anlitar experthjälp för projektledning, planering och genomförande. Största delen av kostnaderna för byggande och användning av en byggnad fixeras redan under projektplaneringen.

Innan projektet inleds

Innan man går vidare och börjar planera reparationer och ändringar ska projektets tillståndspliktighet och minst följande fyra helheter utredas:

1. Enlighet med detaljplaner och skyddsförpliktelser gällande byggnader. Vad bestämmer detaljplanen i anknytning till ett projekt? Enlighet med detaljplanen är utgångspunkten för planeringen. Historiskt eller arkitektoniskt värdefulla byggnader eller stadsbilder får inte fördärvas. Vid reparationsbyggande ska byggnadens egenskaper och särdrag beaktas.

2. Tekniska utredningar. Utgångspunkter som påverkar projektet ska utredas. Man får information om de tekniska utgångspunkterna med hjälp av konditionsundersökningar och andra expertutredningar. Ritningar på byggnader fås genom den elektroniska tjänsten Arska eller vid byggnadstillsynens arkiv.

3. Möjligheter att förbättra energieffektiviteten. Möjligheterna att förbättra energieffektiviteten ska alltid undersökas för tillståndspliktiga renoveringsprojekt. Blanketten för den energiutredning som ska bifogas tillståndsansökan kan hämtas på webbplatsen för huvudstadsregionens byggnadstillsyner, www.pksrava.fi (på finska).

4. Val och godkännande av planerare. En av de viktigaste förpliktelserna för personer som inleder byggprojekt är att se till att det anställs tillräckligt kompetenta planerare för att ta hand om projektet. Vid behov bedömer byggnadstillsynen de föreslagna planerarnas kompetens.

Tillståndspliktigheten ska även utredas före reparationer av och ändringar i lägenheter. Kompetenta planerare har satt sig in i gränserna för tillståndspliktighet och kan hjälpa dem som inleder projekt i frågor kring tillståndspliktighet. Vid utredning av tillståndspliktighet lönar det sig utnyttja de linjedragningar beträffande gränserna för tillståndspliktighet som införts i de anvisningar som finns på byggnadstillsynens webbplats. Bekanta dig också med webbsidorna

Även om inget tillstånd behövs ger till exempel ‎Helsingfors stads byggnadsordning, den aktuella detaljplanen, lagstiftningen om byggandet ifråga och det berörda fastighetsbolaget även exakta randvillkor kring ändringsarbeten.

Byggnadsritningar

Huvud- och arbetsritningarna samt specialplanerna för nästan alla byggnader i Helsingfors finns i byggnadstillsynens elektroniska tjänst Arska. De övriga tillståndshandlingar, ritningar och specialplaner som saknas i tjänsten Arska kan undersökas på byggnadstillsynens arkiv vid Broholmsgatan 13.

Elplaner ska förvaras av byggnadens innehavare. De fås inte från byggnadstillsynens arkiv.

Rådgivning

Byggnadstillsynens servicepunkt Tellinki svarar på frågor gällande tillståndspliktighet och inledande av projekt. Där kan man bekanta sig med guider med anknytning till byggande och där får man också kopior av ämbetsverkets anvisningar.

Fastighetsbolag som planerar hissprojekt kan i god tid kontakta stadens hissombudman. Byggnadstillsynens vindsteam hjälper planerare av vindsprojekt.

Viktiga reparationslänkar har samlats i miljöministeriets portal Reparationsinformation. Även på miljöministeriets och museiverkets webbplats Varkulturmiljo.fi har samlats information om reparationer. Uleåborgs byggnadstillsyn utvecklar webbsidor om energireparationer, där det finns praktisk vägledning om energirenovering.06.12.2019 12:27