Hoppa till innehållet

Hälsoskyddet

Hälsoskyddsmyndigheten och coronavirusepidemin

Tillsynen och kontrollerna gällande ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar påbörjas vecka 10 av Helsingfors stads miljötjänster. Kraven gällande förebyggande av coronaspridning gäller i stor utsträckning både privata och offentliga lokaler och aktörer. Regionförvaltningsverket ansvarar fortfarande över tillsynen av restaurangerna enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Läs mera

Ventilation och Korona

Väl fungerande ventilation är viktigt för att avlägsna föroreningar, som koronavirus, i inomhusluften. Helsingfors stad har beslutat att omvandla den nödvändiga ventilationen i sina egna servicebyggnader, såsom skolor, till konstant luftflödesventilation. Ventilationen ska ha maximal effekt vid användning av lokalerna, kanslichefens beslut 17.9.2020 (på finska). 

Miljötjänster rekommenderar samma tillvägagångssätt till andra fastighetsägare. Samtidigt är det viktigt att se till att ventilation inte orsakar olägenheter som buller, drag eller kyla för de som använder lokalerna.

Ibruktagande av lokaler på nytt

Innan allmänna lokaler, såsom skolor, daghem, lekparker, motionslokaler, simhallar, bastur, övernattningsrum, skönhetssalonger, tatueringsstudior, solarier m.fl. motsvarande lokaler, åter tas i bruk efter begränsningarna under coronatiden ska en effektiviserad städning göras i dem som beaktar Arbetshälsoinstitutets städanvisningar för coronatiden. Även rören för bruksvatten ska sköljas innan lokalerna åter tas i bruk genom att låta vattnet rinna tillräckligt länge för att minska risken för legionella, THL:s anvisning.

Miljötjänsterna påminner om att verksamhetsutövaren i sin verksamhet och sin egenkontroll ska beakta alla anvisningar som syftar till att främja den allmänna hygienen och förhindra smittspridning och som har utfärdats av expertorgan, såsom Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Arbetshälsoinstitutet (TTL), under den rådande pandemin. Även Regionförvaltningsverken har sammanställt svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset och det är bra att att läsa dem. Statsrådets webbplats har information om den nationella telefonrådgivningen som ger information om coronaviruset (telefonnummer 0295 535 535), som även har kompletterats med en chattjänst. Även på Helsingfors stads webbplats finns aktuella meddelanden.

I förebyggandet av coronavirusinfektioner är god hygien av högsta vikt.

Man ska fästa särskild uppmärksamhet vid handhygienen. Detta gäller såväl personalen i offentliga lokaler som de som använder dem. Platserna för handtvätt ska vara utrustade på ändamålsenligt sätt (tvål och engångshanddukar) och därtill kan man använda handsprit (Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar för desinfektion av händer i offentliga lokaler). Det är viktigt att se till så att man hostar på rätt sätt (Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar för handtvätt och hostning). Om man använder engångshandskar ska de bytas till nya tillräckligt ofta.

Enligt aktuella bedömningar fungerar vanliga rengörings- och desinfektionsmedel, såsom klor, mot coronaviruset. Coronaviruset tål varken höga temperaturer, höga eller låga pH-värden, eller solljus. Det är även skäl att ha god toaletthygien, eftersom viruset vid en coronavirusinfektion uppenbarligen utsöndras i avföringen, särskilt i sjukdomens slutskede. Toalettlocket ska fällas ner vid spolning, för att risken för droppsmitta ska minska. Som en försiktighetsåtgärd är det bra att även beakta vattenlåsens funktion.

Risken för att coronaviruset sprids via dricks- eller badvatten är enligt nuvarande uppgifter mycket liten. Det är osannolikt att råvatten kontamineras av viruset via avloppsvatten eller direkt via avföring eller upphostningar. Om coronaviruset skulle kontaminera vattenverkets råvatten är det troligt att vattenbehandling, i synnerhet desinfektion med hjälp av klor, UV-ljus och/eller ozon, skulle förstöra viruset på ett effektivt sätt.

Hälsoskyddet

Hälsoskyddet har som mål att förebygga, minska och eliminera sanitära olägenheter i livsmiljön.

Hälsoskyddstillsyn utövas bland annat i inrättningar som levererar hushållsvatten, bassänglokaler, på badstränder, i bostäder, daghem, skolor, vårdinrättningar, barnskyddsenheter, inkvarteringslokaler, skönhetssalonger, tatueringsstudior och solarier, idrotts- och motionslokaler och allmänna bastur.

Hälsoskyddstillsyn utövas genom att inspektera objekt, analysera prov (hushålls- och bassängvatten samt vatten på badstränder) samt genom att behandla upplysningar från invånare och kunder.

Avgifter

Planerad hälsoskyddstillsyn (bl.a. inspektioner) är i regel avgiftsbelagd. Från och med början av 2022 ska en ny årlig grundavgift för tillsyn tas ut för daghem, läroanstalter, inrättningar inom social- och hälsovården, offentliga bastur, simhallar, hotell, vandrarhem och motionslokaler. Avgiften baserar sig på den reviderade hälsoskyddslagen och dess mängd är 150 euro per år. 

Grundavgiften ska inte påverka de avgifter som tas ut för inspektioner och handläggning av anmälan, taxa (pdf). Även tagning av vattenprov är avgiftsbelagt för företagaren. Då är det i regel laboratoriet som tar och undersöker proven som fakturerar för provtagningen och analysen.

Mer information

Du kan ta kontakt med miljötjänsterna om du behöver råd eller vill anmäla en hygienisk eller sanitär olägenhet:13.01.2023 14:01

Råttobservationer

Utrotningen av råttor och andra skadedjur är på fastighetsägarens ansvar. Råttor inom Helsingfors grön- och gatuområden kan också anmälas direkt till stadsmiljösektorns kundtjänst.

Läs mera

Vanliga frågor om hälsoskydd

Vanliga frågor gällande till exempel daghem, skolor, vårdinrättningar, hotell, skönhetssalonger, simhallar, badstränder, motionsanläggningar och allmänna bastur.