Suoraan sisältöön

Hälsoskydd

Viksbågen 2a
00790 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Läs mera
Visa på kartan

Övervakning enligt tobaks- och läkemedelslagen

Det ingår i uppgifterna för enheten för miljöhälsa att utöva tillsyn över försäljningen av tobaksprodukter, elcigaretter och nikotinvätskor samt att rökningsförbud och -begränsningar iakttas. Även rökningsartiklar, tobakssurrogat och tobaksimitationer omfattas av tillsynen. Därutöver utövar man tillsyn över försäljningen av nikotinpreparat enligt läkemedelslagen.

Ansökning om rökförbud till bostadssamfund

På tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens (Valviras) webbplats finns anvisningar och en ansökningsblankett för rökförbud i bostadssamfund. (Bostadssamfund – Valvira)

För bostadssamfund i Helsingfors ska ansökningarna om rökförbud skickas till Helsingfors stad, Registratorskontoret/Miljötjänster, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD eller helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Det debiteras en avgift för handläggningen av ansökningarna. Helsingfors stadsmiljönämnds miljö- och tillståndssektion fastställer avgiftsbeloppen i Helsingfors.

Ansökningar om försäljningstillstånd för tobaksprodukter, nikotinvätskor och nikotinpreparat

Detaljförsäljningen av tobaksprodukter, nikotinvätskor och nikotinpreparat är tillståndspliktig. För partiförsäljning av tobaksprodukter och nikotinvätskor ska en anmälan göras. Det debiteras en avgift för handläggningen av ansökningarna och anmälningarna (miljöhälsovårdens taxa). Dessutom tas det ut en årlig tillsynsavgift av innehavarna av detaljförsäljningstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor samt nikotinpreparat. Du kan vid behov ta kontakt med enheten för miljöhälsa per e-post: tupakkalupa@hel.fi

Tobaksprodukter och nikotinvätskor

På tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens (Valviras) webbplats finns anvisningar samt ansöknings- och anmälningsformulär för ansökning om detaljförsäljningstillstånd för tobaksprodukter samt för anmälan om partiförsäljning. (Tobak – Valvira)

Ansökningar och anmälningar för detaljförsäljningsställen för tobaksprodukter i Helsingfors ska skickas in via det elektroniska systemet eller till adressen: Helsingfors stad, Miljötjänster, PB 58235, 00099 HELSINGFORS STAD eller tupakkalupa@hel.fi.

Nikotinpreparat

Kommunen beviljar detaljaffärer, kiosker, servicestationer samt förplägnadsrörelser försäljningstillstånd för nikotinpreparat enligt läkemedelslagen. Tillstånd kan endast beviljas sådana försäljningsställen som har beviljats detaljförsäljningstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor. Detaljförsäljare av nikotinpreparat som är verksamma i Helsingfors ska skicka sina ansökningar till Helsingfors stad, Registratorskontoret/Miljötjänster, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD eller per e-post till helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Årliga tillsynsavgifter

I Helsingfors är den årliga tillsynsavgiften för detaljförsäljningen av tobaksprodukter och nikotinvätskor för närvarande 500 euro per försäljningsställe om man säljer antingen tobaksprodukter eller nikotinvätskor, eller 1 000 euro per försäljningsställe om man säljer både tobaksprodukter och nikotinvätskor. Det innebär att tillsynsavgiften för en kassa (= ett försäljningsställe) är antingen 500 eller 1 000 euro beroende på om affären säljer både tobaksprodukter och nikotinvätskor eller bara det ena eller det andra. Till exempel i en affär med fem kassor som säljer tobaksprodukter uppgår tillsynsavgiften till 2 500 euro. Årligen faktureras samtliga tillstånd som är i kraft dagen för fastställandet av tillsynsavgiften den 1 januari. Under det första året är avgiftens fastställandedatum det datum då försäljningstillståndet beviljas. Avgifter återbetalas inte.

Den årliga tillsynsavgiften för nikotinpreparat är 125 euro per försäljningsställe. Årligen faktureras samtliga tillstånd som är i kraft dagen för fastställandet av tillsynsavgiften den 1 januari. Under det första året är avgiftens fastställandedatum det datum då försäljningstillståndet beviljas. Avgifter återbetalas inte.

Ändringar i tillståndsuppgifter och upphörande av försäljningen

Enheten för miljöhälsa ska på förhand meddelas om ändringar i tillståndsuppgifterna för tobaksprodukter, nikotinvätskor och nikotinpreparat samt om försäljningen upphör. Ändringar i antalet försäljningsställen eller produktgrupper som säljs påverkar tobaksprodukternas och nikotinvätskornas årliga tillsynsavgift. Årligen faktureras samtliga tillstånd som är i kraft dagen för fastställandet av tillsynsavgiften den 1 januari med de tillståndsuppgifter som enheten för miljöhälsa har. Avgifter återbetalas inte.

Om tillståndsinnehavarens FO-nummer eller försäljningsställets adress ändras ska man ansöka om ett nytt tillstånd.

Anmälningar om ändringar i tillståndsuppgifterna eller upphörande av försäljningen kan formuleras fritt och skickas antingen per e-post till tupakkalupa@hel.fi eller per brev till Helsingfors stads miljötjänster, PB 58235, 00099 HELSINGFORS STAD. Anmälan ska innehålla följande uppgifter: försäljningstillståndets innehavare, försäljningsställe, tillståndsnummer, datum för ändringen/upphörandet av försäljningen.

Försäljning av nikotinvätskor

Innehavaren av ett detaljförsäljningstillstånd för tobaksprodukter som beviljats före den 15 augusti 2016 (med stöd av den gamla tobakslagen) får på samma försäljningsställe även sälja nikotinvätskor, efter att först ha gjort en skriftlig anmälan och lämnat in en uppdaterad egenkontrollplan samt en utredning om försäljningsställenas antal och läge. För tillstånd enligt den nya tobakslagen se punkt Ändringar i tillståndsuppgifter och upphörande av försäljningen.

För handläggningen av anmälningar tas ut en avgift på 95 euro. Det påverkar den årliga tillsynsavgiftens storlek om man tar nikotinvätskor till försäljning.DELA
18.10.2018 12:53