Hoppa till innehållet

Lagring av kemikalier

11 § Allmänna bestämmelser om lagring av kemikalier och farliga avfall   

Följande allmänna bestämmelser ska följas vid lagring av farliga kemikalier och farliga avfall

 1. Flytande kemikalier och avfall ska lagras på ett sätt som förhindrar att kemikalierna och avfallen i olycksfall slipper ut i naturen. Detta innebär att de lagras i en dubbelmantlad cistern placerad i en skild skyddsbassäng i ett skilt lagringsutrymme, som har planerats och byggts med tanke på lagring av kemikalier och avfall, eller i ett annat lagringsutrymme från vilket kemikalierna inte kan komma ut i naturen.

  Skyddsbassängen eller motsvarande lagringsutrymme ska vara tät, ska tåla effekten av de kemikalier eller avfall som lagras där, och dess kapacitet ska vara minst lika stor som den största behållaren/cisternen som lagras i skyddsbassängen.  Man ska förhindra att regnvatten kommer in i skyddsbassängen.

  Utomhus lagrade flytande kemikalier och avfall ska placeras på täta och bärande underlag. Utomhus belägna lager för kemikalier och avfall ska vara inhägnade och låsta eller annars ska tillträdet för utomstående till lagret förhindras på annat sätt.

  På behandlings- och lagringsplatsen ska finnas uppsugningsmaterial och vid behov annan utrustning för uppsamling av läckor.

  I områden med översvämningsrisk ska lagringen av kemikalier och avfall arrangeras så att i fall av översvämning kemikalierna och avfallet inte kan spridas ut i naturen.

  Ovan nämnda föreskrifter gäller inte lagring i liten skala av kemikalier och avfall i hushåll.

  Utöver detta gäller även det som föreskrivs i de allmänna bestämmelserna om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt.

 2. En permanent tanknings- och påfyllningsplats för bränslen och andra kemikalier ska placeras på ett tätt, bärande och för kemikalier ogenomträngligt underlag.  Bränslecisternerna ska hållas minst 100 mm ovanför underlaget. Tanknings- och påfyllningsplatsen ska därtill byggas så att kemikalierna inte i olycksfall rinner ut i marken, vattendrag eller avloppet.

  En flyttbar bränslecistern ska placeras på ett tätt underlag, om inte cisternen till sin struktur har en avrinningsbassäng, är dubbelbottnad eller -mantlad, eller är placerad i en täckt skyddsbassäng.  Cisternen ska placeras så att bränslet inte i olycksfall kan rinna ut i avlopp eller vattendrag.

  Tanknings- och påfyllningsplatser ska vara utrustade med uppsugningsmaterial och utrustningar för uppsamling och förvaring av eventuella läckor.

  Bestämmelsen gäller inte tankningsplatser på bryggor vid båtstationer eller påfyllningsplatser för fastigheters eldningsoljecisterner.

  Behållaren som används för att lagra bränslevätskor och andra kemikalier ska vara i gott skick, och ska minst vara utrustad med:

  -typskylt
  -hävertventil
  -luftningsrör
  -låsbart påfyllningshål
  -överfyllningsskydd

  Cisternens påfyllningsventil och matarpump ska förvaras låsta utanför arbetstid och vid behov även i övrigt för att förhindra obehörig användning.

 3. Cisternens innehavare eller ägare ska låta inspektera de underjordiska olje- eller bränslecisterner eller andra cisterner som är i bruk annanstans än på ett viktigt grundvattenområde, första gången inom 15 år efter ibruktagandet av cisternen, andra gången inom 10 år efter den första inspektionen samt tredje och därpå följande gånger inom 5 år efter respektive föregående inspektion, om cisternens konditionsklassificering inte ger skäl att utföra inspektionen oftare. Ett protokoll över inspektionen ska göras upp, som ska förvaras och som på begäran ska kunna uppvisas för Helsingfors stads miljöskyddsmyndigheter. Inspektionen får enbart utföras av en inspektör auktoriserad av Säkerhets- och kemikalieverket.

  Man måste utan dröjsmål meddela Helsingfors stads miljöskyddsmyndigheter om olyckor som skett vid behandling och lagring av farligt avfall och farliga kemikalier.

12 § Ytterligare bestämmelser om lagring av kemikalier och farligt avfall på viktiga grundvattenområden

Vid lagring av kemikalier och farligt avfall på viktiga grundvattenområden ska utöver det som föreskrivs i 11 § även följande bestämmelser iakttas:

 1. Permanenta olje-, bränsle- och övriga kemikaliecisterner som placeras utanför byggnader ska vara dubbelmantlade. Cisternerna ska utrustas med ett larmsystem för läckage i cisternens mellanrum.

 2. Cisternens innehavare eller ägare ska låta inspektera olje- eller bränslecisterner eller andra cisterner ovan jord första gången inom 10 år efter ibruktagandet av cisternen, andra gången inom 5 år efter den första inspektionen samt de därpå följande gångerna inom 5 år efter den föregående inspektionen om cisternens konditionsklassificering inte ger skäl att utföra en inspektion oftare. Protokollet över cisternens inspektion ska förvaras och en kopia av protokollet ska skickas till Helsingfors stads miljöskyddsmyndigheter inom 14 dagar från inspektionen. Inspektionen får enbart utföras av en inspektör auktoriserad av Säkerhets- och kemikalieverket.

 3. På byggen får utöver bränslet i arbetsmaskinernas bränsletankar sammanlagt högst 2000 liter bränsle per entreprenör förvaras i skilda behållare.

  Som behållare kan användas:

  -en behållare med en fast skyddsbassäng, eller
  -en enkelmantlad cistern som placerats i en övertäckt skyddsbassäng, eller
  -en typgodkänd och besiktigad IBC-förpackning, som är placerad i en skyddsbassäng.

  Tankningsplatsens underlag ska vara tätt och byggt av ett material som är ogenomträngligt för det bränsle som utdelas. Det täta området ska sträcka sig minst en meter från behållarens påfyllning och tankningsapparater.

  Det är förbjudet att förvara övriga kemikalier eller avfall som förorenar grundvatten på bygget.

 06.12.2019 13:13