Hoppa till innehållet

Miljötillstånd, anmälningar och registrering

Tillståndsplikt

Verksamheter med risk för förorening av miljön kräver miljötillstånd. Tillståndsplikten utgår från miljöskyddslagen och den med stöd av den utfärdade miljöskyddsförordningen, i vilken tillstånds och anmälningspliktiga verksamheter definieras. Syftet med tillståndsförfarandet är en övergripande genomgång av verksamhetens olägenheter för miljön och förebyggande av olägenheterna.

I miljötillståndet ges vid behov föreskrifter om bland annat verksamhetens omfattning, utsläpp och minskningen av dem. En förutsättning för tillståndets beviljande är bland annat att verksamheten inte får medföra sanitära olägenheter eller betydande andra föroreningar i eller föroreningsrisker för miljön.

Miljötillståndspliktig verksamhet får inte inledas innan miljötillståndet har fått laga kraft. Även vid väsentliga förändringar i verksamheten, till exempel avsevärda utvidgningar, behövs miljötillstånd.

Genom en ändring i miljöskyddslagen som trädde i kraft den 1 februari 2019 överfördes vissa verksamhet ( t.ex. depåer, kemikalielagrar, många livsmedels och gödselfabriker, nöjesparker samt djurgårdar) till en ny anmälningsförfarande. Anmälningen bör anhängiggöras sist 120 dagar före verksamhetens inledande. Liksom miljötillstånd kan myndighetens beslut innefatta bestämmelser gällande verksamheten.

Distributionsstationer för flytande bränslen, asfaltstationer och mindre förbränningsanläggningar är befriade från miljötillståndsförfarandet ifall de uppfyller vissa kriterier. Istället för att ansöka om miljötillstånd ska verksamhetsutövaren minst 90 dygn innan verksamhet inleds lämna in en anmälan om verksamheten för registrering i miljöskyddets informationssystem.

Tillståndsmyndighet

Beroende på verksamhetens art och omfattning beviljas miljötillstånden i Helsingfors av Regionförvaltningsverket i Södra Finland eller Helsingfors stadsmiljönämdens miljö- och tillståndssektionen. Anmälningsärenden handläggas huvudsakligen hos miljö och tillståndssektionen, såsom miljötillstånd och anmälan gällande förorenade markgrunder. Stadsmiljösektors miljötjänster bereder ärendena för stadsmiljönämdens miljö- och tillståndssektionen.

Ansökan/anmälan

För miljötillståndsansökan och anmälning kan man använda miljöförvaltningens blankett och ifyllningsanvisningar. Anvisningar för ansökan samt anmälan finns i webbsidor av stadens miljöförvaltning (länkar i underkanten av sidan).

Lupapiste i bruk

Helsingfors stads miljötillsyn tar Lupapiste i bruk från och med den 1 december 2022. Lupapiste har redan tidigare använts inom byggnadstillsynen. 

I fortsättningen ska bulleranmälningar enligt 118 § i miljöskyddslagen och ansökningar om befrielse från anslutning till dagvattenavlopp enligt 17 c § i lagen om vattentjänster göras via Lupapiste. Övriga tillstånds- och anmälningsärenden enligt miljöskyddslagen och avfallslagen öppnas stegvis i Lupapiste före början av 2023.

Hur användar man Lupapiste?

Handläggningen av tillståndsansökan eller anmälan

Miljötillståndsansökan eller anmälan ska inlämnas tillräckligt tidigt, emedan verksamheten inte får inledas innan miljötillståndet har fått laga kraft. Det tar minst tre månader att få ett miljötillstånd eller beslut om anmälan med laga kraft, emedan

  • ­tillståndsansökningen och anmälan ska kungöras i 30 dagar
  • beredningen av beslutsförslaget och dess behandling i miljö och tillståndssektionen tar minst 30 dagar
  • besvärstiden till Vasa förvaltningsdomstol är 30 dagar.

Parterna i ärendet kan med anledning av tillstånds eller anmälningsärendet under kungörelsetiden göra anmärkningar, vilket kan förlänga tiden för beredningen av beslutsförslaget. Tillstånds och anmälningsbeslutet kan överklagas hos Vasa förvaltningsdomstol och vidare hos högsta förvaltningsdomstolen.

Miljöskyddschefen ger utlåtande om alla vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland anhängiga miljötillstånd för anläggningar i Helsingfors. Under kungörelsetiden finns alla deras miljötillståndsansökningar för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor vid Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors.

Om du ansöker om ett miljötillstånd eller marktäktstillstånd från den kommunala miljövårdsmyndigheten och också behöver andra miljörelaterade tillstånd för ditt projekt, kan du begära en samordning av tillståndsförfarandena av den myndighet som behandlar tillståndet. Läs mer om samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden.

Avgifter

Helsingfors stad tar ut en avgift för handläggningen av miljötillståndsansökan och anmälan som utgörs av en fast grundavgift baserad på anläggningens eller verksamhetens omfattning och en handläggningsavgift  baserad på förfarandets omfattning. Grundavgiften är mellan 1 000 och 3 900 euro. Registreringsavgiften är en fast grundavgift. Regionförvaltningsverket i Södra Finland tar ut avgifter för miljötillstånd enligt ett beslut genom miljöministeriet.29.11.2022 14:05