Hoppa till innehållet

Tillsynsplaner och avgifter

Syftet med tillsynen för miljöskyddet är att förhindra förorening av miljön och rätta till olägenheterna från föroreningar som redan har inträffat.  Syftet med tillsynen är även att förhindra olägenheter från avfall och avfallshantering samt främja tillvaratagandet av avfall för nyttobruk.

Objekt för tillsynen är med stöd av miljöskyddslagen bland annat tillstånds- och anmälningspliktiga anläggningar och verksamheter, andra industriella verksamheter, bullerbekämpning vid byggande och avfallshantering samt tillsynsobjekt enligt vattenlagen.

Vid tillsynen kontrolleras och vid behov tillses att man inom stadens område verkar i enlighet med lagarna, förordningar och miljömyndighetens beslut om miljöskydd och avfallshantering. Med hjälp av tillsynen minskar man utsläppen till yt- och grundvatten, luften och markgrunden samt främjar bullerbekämpningen, minskar användningen av skadliga material och ser till att insamlingen, transporterna och behandlingen av avfall fungerar såsom föreskrivs i lagstiftningen.

Genom tillsynen och inspektionerna förmedlas information om lagstiftningens krav, verksamhetens konsekvenser för miljön och dess känslighet för föroreningar.

Taxa för Helsingfors stads miljöskyddsmyndighet (pdf)06.12.2019 13:15