Hoppa till innehållet

Klimatskyddet

Helsingfors eftersträvar kolneutralitet 2035


Klimatförändringen medför betydande konsekvenser för Helsingfors natur, bebyggda miljö och ekonomi. Klimatförändringen bör bromsas genom att minska på växthusutsläppen och anpassa sig till förändringarna.

Helsingfors hör till det internationella nätverket Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA), vars alla medlemsstäder eftersträvar en minskning av utsläppen av drivhusgaser med 80–100 procent fram till år 2050 eller tidigare. Städerna i nätverket ser allvarligt på frågan om att motverka klimatförändringen. De kan med sina innovationer och sitt föredöme påverka mänsklighetens framtid med större tyngd än sin andel.

Helsingfors har målet att minska växthusgasen 60 % före 2030.  På webbplatsen Helsingfors klimatåtgärder berättas det närmare om stadens klimatarbete.

Målsättningarna specificeras i Stadsstrategi 2017–2021.

Energiframtid 

Lösning av den globala klimatutmaningen kräver många åtgärder och allas insatser. Helen siktar på en klimatneutral energiframtid.

I framtiden produceras en betydande mängd sol- och vindkraft, men också allt mer återvunnen energi, och energi som produceras med framtidens nya teknologier. Vintertid behövs ännu tills vidare värme som produceras genom förbränning. Även i fortsättningen produceras energi i staden, nära kunderna.;

Helens långsiktiga mål är en helt klimatneutral energiproduktion. Målet före 2025 är att

  • minska utsläppen med 40 procent jämfört med nivån för 1990
  • öka andelen förnybar energi till 25 procent
  • minska användningen av stenkol till hälften.

Generalplanen

Generalplanläggningen påverkar i boende och rörelser framtiden.

Helsingfors anpassar sig till klimatförändringen

Klimatet blir varmare trots åtgärderna att dämpa klimatförändringen och samhällena måste vara beredda på de samhälleliga, sanitära och miljömässiga konsekvenser som ett klimat under förändring medför och som inte längre kan undgås.

Vid anpassning till klimatförändringen har städerna en är särskild roll, eftersom en stor del av metoderna kontrolleras av städerna. Läs mer om Helsingfors stads anpassningsmetoder i publikationen ”Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa.”

Enligt stadsfullmäktiges strategier anpassar sig Helsingfors stad till klimatförändringen och anpassningen integreras i alla förvaltningsnämnders verksamhet för att minimera riskerna. Kommuninvånarna och företagen informeras om klimatförändringens konsekvenser och metoder att skapa beredskap.

Det skapas beredskap inför översvämningar och extrema väderfenomen

Staden har som målsättning att förbättra kontrollen över översvämningsvatten, dagvatten och snö samt skapa beredskap inför extrema väderfenomen. Genom Helsingfors stads åtgärdsprogram för dagvattenstrategi försöker man förebygga och avlägsna bland annat översvämningsolägenheterna som dagvattnet medför.

I Helsingfors översvämningsstrategi anges metoder för att minska och förhindra skador från översvämningar. Helsingfors stads till invånarna riktade anvisningar för översvämningar ger råd om hur invånarna kan förbereda sig inför översvämningar.
22.09.2020 11:27