Hoppa till innehållet

Vatten

Det finns gott om vatten i Helsingfors: Finska viken, Vanda å, bäckar och diken, dammar och källor. Upp till 500 km2 Helsingfors sammanlagda areal på 686 km2 är vatten!

Dag- och regnvatten

Med dagvatten avses regn- och smältvatten som leds bort från markytan, byggnaders tak och andra motsvarande ytor. I dagvatten betonas mänsklig verksamhet, vilket skiljer det från annat avrinnande vatten.
Mera information om dag- och regnvatten

Dagvattenstrategi

Helsingfors stadsstyrelse godkände Helsingfors stads dagvattenstrategi den 20 oktober 2008. Genom åtgärdsprogrammet för strategin strävar man efter att förebygga och avlägsna översvämningsolägenheter som orsakas av dagvatten, hålla grundvattenytan oförändrad, säkra regional och lokal torrläggning, minimera mängden skadliga ämnen i dagvatten samt främja nyttobruk av dagvatten.

Helsingfors stads anvisningar för översvämningar

Anvisningarna berättar om hur du kan skydda din egendom mot översvämningar från havet och vattendragen samt mot dagvatten till följd av skyfall och snösmältning. Anvisningen ger också råd om hur du på förhand kan skaffa dig beredskap inför översvämningar.

Mattbryggor

De 14 mattbryggorna i Helsingfors ligger, med undantag av den nya bryggan i Bocksbacka som öppnades i juni 2008, vid havsstranden i Hertonäs, Hästnässundet, Hummelviken, Fiskehamnen, på Drumsö, i Marudd, Havshamnen, Munksnäs, Gräsviken, vid Sörnäs Strandväg, i Edesviken, Tjärholmen och Botby. Mattbryggorna är öppna från maj till september och i synnerhet under varma sommardagar är det livligt med talrika mattvättare på bryggorna.06.12.2019 12:03