Hoppa till innehållet

Grundvatten och källor

Vad är grundvatten?

Med grundvatten avses vatten som rör sig fritt inne i marken. Det bildas när regnvatten sipprar in genom marken till grundvattenskikten. Grundvattenskikten ligger på någon vattentät formation såsom berg eller lerlager, och strömmar sakta utför med tyngdkraften. Grundvattnets nivå varierar med årstiderna och den är beroende av nederbördsmängden och snö- och tjälsmältningen.

Användning av grundvatten och klassificering av grundvattenområden

De viktigaste grundvattenområdena klassificeras enligt deras lämplighet för upptagning av hushållsvatten. Med tanke på vattenupptagning viktiga grundvattenområden eller grundvattenområden i klass I i Helsingfors är grundvattenområdena i Tattarmossen, Botby, Nordsjö, Sandhamn och på Stora Mjölö samt en del av grundvattenområdet i Fazers som delvis ligger på Vandas sida av gränsen.

För närvarande används grundvattenområdena inte som allmänna hushållsvattentäkter. Grundvattenområdena i Tattarmossen, Botby och Nordsjö utgör vattenreserver för Helsingfors i undantagsförhållanden med beredskap för vattenupptagning i krissituationer. För grundvattenområdena i Tattarmossen, Botby, Nordsjö och Kallvik har år 2003 utarbetats en skyddsplan.

Därutöver finns det ett antal privata brunnar i Helsingfors. Från dessa tas grundvatten upp för hushållsbruk och andra ändamål.

Övervakning av grundvatten

Staden följer upp grundvattnets nivå i hela Helsingfors. Helsingforsregionens miljötjänster kontrollerar grundvattnets kvalitet i grundvattenområdena av klass I. Ägarna av privata brunnar kan låta vattenlaboratorier genomföra brunnsvattenanalyser.

Upptagning av grundvatten och tillstånd

För byggandet av en brunn för hushållsvatten på egen mark krävs inget separat tillstånd. Om avsikten är att vattenupptagning skall ske på mark som någon annan äger eller om vattenupptagets tänkta volym överstiger 250 m3/dygn ska man ansöka om tillstånd hos regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Byggande i grundvattenområden i klass I och skydd av grundvatten

Vid byggande i grundvattenområdena i klass I i Helsingfors tillämpas bygginstruktionerna för viktiga grundvattenområden ”Rakentamistapaohje tärkeälle pohjavesialueelle rakennettaessa”. Enligt instruktionerna ska man till ansökan om bygglov bifoga en hanteringsplan för grundvattnet och ett anknytande program för uppföljning av grundvattnet.

Vattenkvaliteten kontrolleras genom prover av grundvattnet innan byggandet inleds och med prover som tas när bygget är klart. Om grundvattnet tagit skada av byggandet, kan den instans som ansvarar för bygget tvingas företa grundvattenrening, med stöd av miljöskyddslagen.

Källor

En källa är en plats där grundvattennivån naturligt går upp till markytan. Källorna i Helsingfors var förr mycket viktiga vattentäkter och därför är de ofta försedda med brunnsringar eller andra konstruktioner. Trots att stadsstrukturens expansion lett till att många källor försvunnit, finns det fortfarande ett trettiotal kvar, låt vara att bara få av dem fortfarande är i naturtillståndet. De kända källorna finns upptagna i Helsingfors naturdatasystem.

Det finns ett trettiotal källor i Helsingfors. Vattnet kan ses i bäck- och gölkällor vars antal uppgår till cirka tio. Därutöver finns det tio källor som omvandlats till brunnar i Helsingfors. Hälften av dessa är torra åtminstone tidvis. Antalet sipperytor (områden där grundvattnet sipprar till ytan men där vatten inte nödvändigtvis kan ses) uppgår till åtminstone 13 i Helsingfors. Stadens miljötjänster följer tills vidare inte regelbundet upp vattenkvaliteten i källorna.06.12.2019 12:04