Hoppa till innehållet

Däggdjur

Undersökningen Helsingfors djuratlas som miljöcentralen genomförde under åren 1995–1998 visade att djurbeståndet i Helsingfors är mycket diversifierat. Undersökningen visar att trots att staden har vuxit har många viktiga livsmiljöer för olika djur bevarats.

Under undersökningen påträffade man sammanlagt 36 däggdjursarter i Helsingfors. De talrikaste var fälthare, ekorre, igelkott och räv. Observationer gjordes även av mård, utter och till och med lo. Det stora antalet djurobservationer som inkom från stadsborna är ett tecken på helsingforsarnas intresse för och växelverkan med naturen.

När uppgifterna i djuratlasen kombineras med övriga observationer och kartläggningar (den viktigaste av dessa med tanke på tillkomsten av nya arter är fladdermuskartläggningen från 2003) blir det nuvarande antalet däggdjursarter i Helsingfors till och med 46.

Historiska djur

Som en del av det ovan nämnda projektet Helsingfors djuratlas utredde man även historiska djurarter i Helsingfors. I utredningen söktes uppgifter om förekomsten av däggdjur, reptiler och groddjur i Helsingfors i tryckta och otryckta arkivkällor från 1850–1980.

Enligt utredningen gjorde man under den aktuella tidsperioden observationer av 44 däggdjur i Helsingfors nuvarande område. Under åren 1850–1980 försvann flodiller, som utdog i hela landet för några årtionden sedan, och svartråtta, som vid sekelskiftet ersattes av brun råtta, samt flygekorre, som försvann på grund av splittring av skogarna i Helsingfors.

Jakt var den största orsaken till att varg, björn, mård och lo försvann i hela Södra Finland. Det sammanlagda antalet nya djurarter som blev hemmastadda i Helsingfors uppgår till nio. Några arter i takt med planteringar eller gårdsrymlingar, några oavsiktligt med människan och några efter att förhållandena blev gynnsamma. Nya arter under den undersökta tidsperioden var igelkott, bisamråtta, mink, älg, fälthare, mårdhund, rysk fältsork och vitsvansad hjort.06.12.2019 11:56