Suoraan sisältöön

Helsingfors fladdermöss

Helsingfors stads miljöcentral beställde en fladdermuskartläggning över hela staden av fladdermösskartläggaren Yrjö Siivonen sommaren 2003. Syftet med arbetet var att utreda de viktigaste förekomstplatserna för fladdermöss samt de olika fladdermusarternas relativa riklighet och utbredning.

I kartläggningen påträffades nio av de elva fladdermusarterna i vårt land. I kartläggningen avgränsades 45 fladdermusområden utifrån deras betydelse: I klass (mest värdefulla) 10 områden, II klass (viktiga) 15 områden och III klass (lokalt värdefulla) 20 områden. De kvalitetsmässigt och till sin areal viktigaste av de avgränsade fladdermusområdena ligger huvudsakligen i Östra Helsingfors och på större holmar men även till exempel Stenudden och Fölisön utgjorde fladdermusområden i klass I.

Vid planläggning av viktiga fladdermusområden låter man vanligtvis utföra noggrannare områdesspecifika utredningar om fladdermöss. Färdiga utredningar som staden har låtit utföra finns tillgängliga på Vårdö och Björkholmen.

Utredningen 2003 kommer att förnyas i hela stadsområdet i samband med generalplaneringen.

Fladdermössen är fridlysta enligt naturvårdslagen, omfattas av starkt skydd enligt bilaga IV till EU:s naturdirektiv och skyddas av flera internationella konventioner. Ytterligare är fransfladdermusen en hotad art enligt naturskyddsförordningen och en art som kräver särskilt skydd, och dammfladdermusen nämns också i bilaga II till naturdirektivet. Ingendera arten har påträffats i Helsingfors.

I rapporterna om fladdermusutredningar finns rekommendationer om skydd och förbättring av fladdermössens livsvillkor i samband med olika förändringar. Den vanligaste fladdermusarten i Finland och Helsingfors, den nordiska fladdermusen, anpassar sig väl till människans aktiviteter, men till exempel mustaschfladdermusen och Brandts fladdermus är gammelskogsarter som kan drabbas av miljöförändringar (avverkningar, byggande av vägar och stigar, ökad belysning), i synnerhet om ändringarna genomförs i en snabb takt.06.12.2019 11:56