Hoppa till innehållet

Kräldjur och groddjur

Helsingfors stad lät utföra en kartläggning av kräl- och groddjur som omfattade hela staden år 2007. Syftet med arbetet var att utreda vilka kräldjurs- och groddjursarter som finns i Helsingfors, vilka är de viktigaste områdena för kräl- och groddjuren samt bedöma arternas mångfald och utbredning i stadens område.

I kartläggningen påträffades fyra kräldjursarter (skogsödla, ormslå, huggorm, snok) och fyra groddjursarter (mindre vattensalamander, groda, åkergroda och padda).

Observationerna visar att antalet kräldjur och groddjur har minskat i Helsingfors och flera arter är fåtaliga i området. Den vanligaste groddjursarten i Helsingfors är groda och den vanligaste kräldjursarten skogsödla. Ormar är fåtaliga i Helsingfors. Oftast påträffas ormar i östra Helsingfors.06.12.2019 11:57