Hoppa till innehållet

Dag- och regnvatten

Med dagvatten avses regn- och smältvatten som bortleds från markytan, byggnaders tak eller andra liknande ytor. I dagvatten framhävs mänsklig verksamhet, vilket skiljer det från annat avrinnande vatten.

Avledning av dagvatten inom verksamhetsområden för vattentjänstverk

Inom verksamhetsområden för vattentjänstverk ska fastigheterna anslutas till vattentjänstverkets dagvattenavlopp (17 b § i lagen om vattentjänster). Förpliktelsen att ansluta sig till dagvattenavlopp gäller för såväl gamla, existerande fastigheter som nya fastigheter som byggs. Respektive fastighet avtalar om anslutandet med Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), som ger ett utlåtande om anslutningspunkten.

Man kan ansöka om befrielse från anslutningsskyldigheten (17 c § i lagen om vattentjänster) vid Helsingfors stads miljöskyddsmyndighet. Ansökan ska göras skriftligt och miljötjänster har utformat en blankett för ändamålet.

Lag om vattentjänster

Avledning av dagvatten utom verksamhetsområden för vattentjänstverk

Om en fastighet ligger utanför verksamhetsområdet för vattentjänstverket, föreskrivs om avledning av dagvatten i markanvändnings- och bygglagen 132/1999 och i Helsingfors stads byggnadsordning. Enligt 17 § i Helsingfors stads byggnadsordning kan dagvatten infiltreras i marken på själva tomten, om markförhållandena tillåter detta. I exceptionella fall kan vattnet avledas till ett fungerande system med öppna utfallsdiken.

Helsingfors stads anvisningar för översvämningar

Anvisningarna berättar om hur du kan skydda din egendom mot översvämningar från havet och vattendragen samt mot dagvatten till följd av skyfall och snösmältning. Anvisningen ger också råd om hur du på förhand skaffa dig beredskap inför översvämningar.  

Helsingfors stads anvisningar för översvämningar (pdf)25.02.2020 11:29