Hoppa till innehållet

Planläggningens nivåer

Genom planläggning regleras användningen av och byggandet på områden. Vid planläggning planeras bland annat hur bostadsområden, arbetsplatser, grönområden och trafik placeras staden. Planläggningen indelas i olika plannivåer. En mer generell plan styr mer detaljerad planläggning.

Generalplanen är en generell plan för ordnande av markanvändningen och trafiken i staden och den täcker hela staden. I Helsingfors utarbetas en generalplan ungefär vart tionde år och den styr detaljplanläggningen. Generalplanen kan kompletteras eller ändras genom delgeneralplaner som utarbetas för snävare områden. Helsingfors nuvarande generalplan (Generalplan 2002) trädde i kraft 2007, utom för Malms flygplats. Hösten 2012 inleddes arbetet med en ny generalplan för Helsingfors. 

Med detaljplaner regleras för vilka syften ett aktuellt område kan användas och hur mycket man får bygga. Bestämmelserna gäller också höjder på byggnader, gatubredder och andra faktorer som påverkar områdets struktur och stadsbilden. En detaljplan kan omfatta ett komplett bostadsområde eller bara en enda tomt. Planeringsprocessen tar i allmänhet minst ett år, men kan även ta upp till flera år. Byggandet kan börja när detaljplanen har godkänts av stadsfullmäktige och den har fått laga kraft.

Flera stora områden ligger under planering, till exempel Busholmen, Fiskhamnen, Kronbergsstranden och Mellersta Böle. Målet syftar dessutom bland annat till att planera kompletterande bostadsbyggande och att förbättra servicen i redan existerande områden. Mer verksamhetsutrymme planeras på platser som är ändamålsenliga med tanke på stadsstrukturen. Livskraften och miljöns kvalitet i centrumområdet förbättras genom att gåcentrum utvidgas och affärskvarter renoveras.

Det finns information om enskilda planläggningsprojekt på webbplatsen Aktuella planer.21.01.2020 23:46