Hoppa till innehållet

Planläggningens mål

De centrala målen för planläggningsarbetet i Helsingfors grundar sig på stadens strategiprogram som godkänts av stadsfullmäktige och på Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 (Hemstaden Helsingfors).

I strategiprogrammet och Hemstaden Helsingfors -programmet ställs som mål för Helsingfors att årligen producera i genomsnitt 5 500 nya bostäder i närheten av goda kollektivtrafikförbindelser. Utöver att bygga nya bostadsområden är målet att genom kompletterande byggande få nya invånare och en mångsidigare befolkningsstruktur till gamla bostadsområden för att trygga servicen i områdena.

Målet är också att placera nya stadsdelar och kompletterande byggande inom serviceområdet för det befintliga och det kommande spårvägsnätet och på så sätt förenhetliga samhällsstrukturen, vilket för sin del bidrar till att förebygga klimatförändringen.

Staden har även satt upp som mål att se till att det finns förutsättningar för tillväxten av företags affärsverksamhet för att trygga arbetsplatser och utfallet av samfundsskatten.

Man vill utveckla trafiksystemet i huvudsak med stöd av den spårbundna trafiken, genom att förbättra kollektivtrafikens servicenivå samt genom att öka möjligheterna för fotgängare och cyklister.

Utöver Helsingfors egna mål styrs planläggningen av de nationella målen för områdesanvändningen som ställts upp av statsrådet. De påverkar planläggningen i Helsingfors genom att styra landskapsplanen för Nyland, som i sin tur styr Helsingfors generalplan och därigenom detaljplaner. Landskapsplanen utarbetas i Nylands förbund. Planläggningen regleras också av markanvändnings- och bygglagen och -förordningen.21.01.2020 23:48