Hoppa till innehållet

Deltagande och planläggningens förlopp

Planläggning är en process i flera steg från att en plan blir anhängig till att planen godkänns. Planernas art och betydelse påverkar processen. För till exempel viktiga planer, delgeneralplaner för vidsträckta områden och generalplaner är processen mer omfattande och möjligheterna till deltagande större.

I Helsingfors planeras markanvändningen så att de som är intresserade har möjlighet att få information och delta i planeringen. Under de olika skedena i planeringen kan du bedöma ett projekt och föra fram din åsikt. Du kan skicka brev eller e-post, delta i tillfällen eller i diskussioner på webben eller kontakta planeraren direkt.  
 

START

 Bild om planprocessen

Hur inleds en planläggning?

Markägare eller stadens olika instanser kan ta initiativet till att en plan ska utarbetas. Man börjar utarbeta en planändring om staden anser det vara ändamålsenligt.

I början av ett planläggningsprojekt utformas en plan för projektets framskridande som kallas plan för deltagande och bedömning. I den berättas om planläggningens målsättningar och utgångspunkter, hur beredningen av och beslutsfattandet om planen framskrider, hur du kan delta i beredningen och hur planens verkningar bedöms. I planen för deltagande och bedömning berättas också om hur informationen kring planläggningens framskridande ges.

I det inledande skedet utarbetas ofta även annat beredningsmaterial med en preliminär beskrivning av användningsändamålen för de olika delarna av det planerade området och bland annat hur mycket som ska byggas och var byggnaderna ska placeras. Ansvariga för planeringen är utöver beredaren av planen även sakkunniga inom olika branscher, alltefter planläggningsobjekt.

Vem gör?

I Helsingfors bereds planerna på stadsmiljösektorn.

Var får man information om att en planläggning inleds?

Om inledande av planläggningar meddelas:

  • för viktiga projekt i allmänhet i respektive planläggningsöversikter
  • på webbplatsen (hel.fi/suunnitelmat)
  • per brev till berörda parter, till exempel områdets markägare, fastighetsbolag (disponenter), företag samt invånar- och småhusföreningar och klubbar.
  • efter gottfinnande i stadsdelstidningar eller stadens annonsblad*

Hur kan jag delta i det inledande skedet?

Du kan bekanta dig med planen för deltagande och bedömning samt det övriga beredningsmaterialet i stadshuset, vid stadsmiljöns kundtjänst, denna webbplats samt ofta även i närheten av området som planeras, till exempel på biblioteket. Du kan berätta dina åsikter om planeringens målsättningar, deltagandet i den och bedömningen av dess verkningar. Vid behov det ordnas ofta också tillfällen för allmänheten. Skriftliga åsikter ska lämnas till registratorskontoret. Åsikten kan också framföras muntligt för beredaren av planen.


PLANFÖRSLAG

 
Bild om planprocessen

Vad är ett planförslag?

På basis av beredningsmaterialet utarbetas ett planförslag där man i mån av möjlighet beaktar de åsikter som getts tidigare. Förslaget är stadsplaneringskontorets finslipade uppfattning om området för beslutsfattandet. Förslaget omfattar en plankarta med planmärkningar och -bestämmelser samt en planredogörelse.

Vem beslutar om planförslaget?

Planförslaget presenteras för stadsmiljönämnden. Planförslaget läggs fram för påseende antingen före eller efter behandlingen av nämnden. De utlåtanden om planförslaget som lagen kräver samt övriga nödvändiga expertutlåtanden inhämtas.

Var får jag information om planförslaget? 

  • En kungörelse om att planförslaget ställs för påseende och en påminnelse om rätten att ställa anmärkningar publiceras på stadens webbplats (hel.fi/kaavakuulutukset).
  • Markägare och -innehavare i andra kommuner underrättas per brev om att planförslaget ställs för påseende.
  • Du kan bekanta dig med planförslaget under de 30 eller 14 (mindre planändring) dagar som det finns för påseende i stadshuset och vid stadsmiljöns kundtjänst.

Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med ett förslag?

Som kommuninvånare kan du lämna en skriftlig anmärkning om planförslaget. Anmärkningen ska lämnas till registratorskontoret inom utsatt tid. Den utsatta tiden är  30 eller 14 dagar beroende på planförslagets betydelse.


GODKÄNNANDE

 Bild om planprocessen

Hur godkänns en plan?.

Den som bereder planen utformar svar på inkomna utlåtanden och anmärkningar och ändrar vid behov förslaget. Stadens motiverade ställningstaganden postas till dem som lämnat anmärkningar, såvida de har lämnat sina adressuppgifter. Efter det behandlar stadsplaneringsnämnden planförslaget på nytt. Om ändringarna som görs är väsentliga ställs förslaget på nytt för offentligt påseende.

Andra ändringar i detaljplaner än de med betydande konsekvenser godkänns av stadsmiljönämnden. Om planen har betydande konsekvenser, framskrider planförslaget via stadsstyrelsen till fullmäktige för godkännande.

Var får jag information om ett godkännande?

Godkännandet av en plan meddelas genom en kungörelse. Kungörelsen publiceras på stadens webbplats (hel.fi/kaavakuulutukset).

Beslut meddelas alltid närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland samt dem som skriftligt anhållit om att delges om beslutet medan planen fanns till offentligt påseende, till exempel myndigheter, kommuninvånare och personer som lämnat anmärkningar.

Var kan jag besvära mig över ett beslut?

Den som är missnöjd med ett beslut kan besvära sig hos Helsingfors förvaltningsdomstol och vidare hos högsta förvaltningsdomstolen.


IKRAFTTRÄDANDE

 Bild om planprocessen

Hur träder en plan i kraft?

Om beslutet om godkännande av en aktuell plan inte överklagas, träder den aktuella detaljplanen i kraft genom en kungörelse på stadens webbplats.

Om en plan överklagas, träder den i kraft ifall besvären avslås. I så fall träder detaljplanen i kraft genom en kungörelse som publiceras först efter en behandling i rätten.06.10.2021 10:03