Hoppa till innehållet

Ett nytt samsjukhus planeras till Dal

Illustering av det nytt samsjukuset från Mannerheimvägen, september 2021

Helsingfors stad och HNS har planerat Dals samsjukhus sedan år 2017. Avsikten är att i Dals sjukhusområde centralisera bland annat den psykiatriska sjukvården i Helsingfors stad och inom HNS, HNS krävande neurologiska rehabilitering och Helsingfors sjukhus tjänster samt polikliniker som stödjer sjukhusverksamheten. Man reserverar även lokaler för utbildning och forskning i Dal.

Efter besluten kan man lägga upp fortsatta planer, färdigställa detaljplanen samt senare påbörja byggandet.

Läs mer om beslutsfattande inom Dals samsjukhusprojekt 2020-2022.  Efter besluten man läggar upp fortsatta planer samt senare påbörja byggandet. 

Följ byggandet av Dals Samsjukhus 

https://laaksonyhteissairaala.fi/sv/ och Facebook: @laaksonyhteissairaalantyomaa (på finska).

Tidigare händelser

Kort om projektet

Helsingfors stad samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) planerar Dals samsjukhus tillsammans. Målet är att bygga ett mycket lättåtkomligt modernt akademiskt forsknings- och undervisningssjukhus, där patienter och klienter vid behov får bästa möjliga vård och stöd för sin sjukdom. I projektplanen föreslås över 900 bäddplatser på sjukhusavdelningarna.

I lokalerna tar man patienternas och klienternas behov i beaktande på ett nytt sätt: målet är att bygga bland annat enkelrum och familjerum för patienter, bra möjligheter till utevistelse för alla patienter, till exempel rymliga terrasser och gårdsområden, samt tillgängliga utrymmen.

Projektet möjliggör utveckling och centralisering av huvudstadsregionens psykiatriska och somatiska sjukvårdsverksamhet i enlighet med dess behov och mål. I Dals samsjukhusområde centraliseras krävande psykiatrisk sjukhusvård för invånare i olika åldrar i Nyland. Synergieffekter uppstår eftersom Dals samsjukhus även tillhandahåller kommunborna med akut somatisk sjukhusvård, rehabilitering i akut skede, palliativ vård och terminalvård. Efter förnyelsen finns nästan alla psykiatriska och cirka hälften av Helsingfors stads somatiska vårdplatser i Dal.

I och med förnyelsen skapas en internationellt betydande koncentration av kompetens inom psykiatri, geriatri och neurologisk rehabilitering i Helsingfors.

De nuvarande bäddavdelningarna, den neurologiska vården och rehabiliteringen på Dals sjukhus fortsätter sin verksamhet i Dals nya lokaler. Till samsjukhuset flyttas funktioner från

• Aurorasjukhuset
• Kellokoski/Ohkola sjukhus
• Storkärrs sjukhus
• Psykiatricenter och Ulfåsa i Tölö
• HNS Barnpsykiatriska sjukvård

Samsjukhuset kommer uppskattningsvis att vara 152 000 brm2 exklusive parkering, Auroraportens körförbindelse och tunnel. Helheten innefattar bevarade och nya sjukhusbyggnader samt en parkeringsanläggning. Om det nya sjukhuset byggs i sin helhet är det ungefär fyra gånger så stort som Nya barnsjukhuset. Projektets uppskattade kostnader är för närvarande (11/2019 anbudsprisindex) 838 miljoner euro, när även parkerings- och tunnelutrymmena räknas in.

Dals samsjukhusprojekt verkställs i faser uppskattningsvis under åren 2021–2030. Byggandet uppskattas starta i slutet av år 2021 (områdets teknik och infrastruktur) och i början av år 2022 har man för avsikt att påbörja nödvändiga rivningsarbeten. Förutsättningarna är att projektet enligt utsatt tidtabell förutom ett projektbeslut även har fått social- och hälsovårdsministeriets undantagslov, att ändringen av detaljplanen har vunnit laga kraft och att sjukhusområdets nuvarande funktioner har flyttats till tillfälliga och ersättande lokaler.

Det nya sjukhuset uppstår med renoveringar och nybyggen – samtidigt planeras verksamheten

På Dals sjukhusområde har man för avsikt att bygga om nuvarande byggnader och bygga nya. En del av de nuvarande byggnaderna rivs för att ge plats åt nya.

Områdets stadsbildsmässigt och arkitektoniskt värdefulla sjukhusbyggnader från 1920-talet ska skyddas och förnyas för att uppfylla den moderna vårdens och utbildningens krav. I dessa byggnader har man tänkt placera poliklinik-, administrations- och utbildningsutrymmen.

Sjukhusets nya byggnader skulle placeras i området mellan Grejusgatan, Nordenskiöldsgatan och Läkaregatan. Inga byggnader kommer att byggas i Centralparken. Inom projektet undersöker man möjligheterna att placera så kallade stenfotsbutiker längs med Grejusgatan med service öppen för alla.

Bland annat rivs byggnaderna med hälsostation och daghem samt fyra bostadshöghus där det för närvarande finns personalbostäder. Funktionerna i byggnaderna som ska rivas flyttas. Enligt aktuell information skulle daghemmet Muksulaaksos verksamhet kunna fortsätta i de nuvarande lokalerna (Idrottsgatan 9) fram till hösten år 2021, varefter verksamheten flyttas till ersättande lokaler.

Tillfälliga lokaler för hälsostationen och rådgivningen har planerats i Stengård i anslutning till Tölö hälsostation. Andra funktioner får lokaler i social- och hälsovårdens befintliga utrymmen. Där utförs nödvändiga ändringsarbeten och reparationer innan flytten.

Det föreslås en ny körförbindelse till sjukhusområdet från Nordenskiöldsgatan vid Auroraporten. Trafiken skulle gå genom tunneln under Centralparken.

Senare framgår om det kommer att byggas en förbindelsetunnel mellan Dals och Mejlans sjukhus.

Planeringen av lokalerna baseras på vård- och transportpraxis som ska förnyas samt klienternas och patienternas behov.** I planeringen av universitetssjukhuset tas även utbildnings- och forskningsverksamhet i beaktande. Funktions- och lokalplaneringen har fortskridit tillsammans med personalen och utifrån klienters och patienters behov.

Det är bråttom att bygga nya lokaler

Dals samsjukhusprojekt är brådskande, eftersom de nuvarande lokalerna är i dåligt skick och lämpar sig inte för modern patientvård. De nya lokalerna ska vara tillgängliga, säkra, mångsidigt användbara och möjliga att variera, och de ska uppfylla patienternas behov av integritet.

Byggandet skulle ske i faser under åren 2021–2030.

Sjukhusområdena centraliseras i huvudstadsregionen

Enligt visionen om huvudstadsregionens sjukhusområde finns det fyra sjukhusområden i huvudstadsregionen år 2030. Helsingfors sjukhusområden är Malm och Mejlans, som även innefattar Dals område. I Esbo finns Jorvs sjukhus och i Vanda Peijas sjukhus.

Projektplaneringsfasens planerare

För sjukhusprojektets projektplaneringsfas arkitektplanering ansvarar arkitektgruppen Laakson LATU, som innefattar arkitektbyråerna AW2-Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy och UKI Arkkitehdit Oy. Ett konsortium som bildats av Vahanen, A-Insinöörit och Pöyry har valts till konstruktör för Dals samsjukhus.

Granlund har valts till planerare för VVSA, sprinklers, elektricitet, tele, AV, säkerhet, energi och produktlivscykel. SRV 

Följ byggandet av Dals Samsjukhus 

https://laaksonyhteissairaala.fi/sv/  

Facebook: @laaksonyhteissairaalantyomaa (på finska)

 Kontaktinformationhttps://laaksonyhteissairaala.fi/sv/kontakta-oss/

Visualisering av sjukhuset, september 2021, arkkitehtiryhmä Laakson Latu

Illustering av det nytt samsjukuset, september 2021, Arkkitehtiryhmä Laakson Latu09.05.2022 10:09